Kategori arşivi: İdare

Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma & Kamu Yönetimi Perspektifi İndir

Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma & Kamu Yönetimi Perspektifi
Küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin ve bu bağlamda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditlerin çevrelediği bir dünyada yaşıyoruz. Geleneksel yönetim anlayışından daha katılımcı bir yönetime doğru evrilen kamu yönetimi ile işletme yönetimlerinin giderek birbirine yakınlaştığı bu süreçte, küresel olanın karşısında yerel değerlerin, çabaların önem kazandığı ve öne çıktığı görülüyor. Dünyadaki bu hızlı değgişme ve gelişme, yaşanan hızlı kentleşme, toplumlardaki mevcut bütün anlayışları, kurumsal yapıları ile ilişkileri derinden etkilemektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve idari olmak üzere birçok alanda görülen bu yeni anlayış ve yapılanmalar, daha önce var olan tarım ve sanayi toplumlarından çok farklı anlayış ve değerleri ön plana çıkarmaktadır. Bir yandan transnasyonel nitelikte yapılanmalar sürerken diğer yandan küreselleşen bir dünyada yerelliğin hiçbir zaman önemini yitirmediği, tam tersine ağırlığını artırdığı ve bu iki gelişme eğiliminin birbirlerini tamamladığı yönündeki düşünceler yaygınlaşmaktadır.

Sosyalizm ve Özyönetim Reel Sosyalizmden Sosyalist Realiteye İndir

Sosyalizm ve Özyönetim Reel Sosyalizmden Sosyalist Realiteye
Sosyalizm, bir ideoloji: ama bilimle çelişmeyen yegane ideoloji: insanlığın bütünün kuşatıyor, gerçekliği çarpıtması sözkonusu değil; zira emek’i temel alıyor ve emek, şu ya da bu insanların değil ‘insan’ın, hem tek hem de zorunlu temeli.

Özyönetim ise, ister nesnelerin yönetimi olsun isterse de insanların, yötenim işlevinin hayatın üretimi karşısındaki özerk ve ayrıcalıklı iş olmaktan çıkartılması, Proleterliklerinden ibaretmiş farzedilen insanların nihai zaferini hedeflemek yerine, ivmesini insanların proleterleştirdikleri an ve çerçevelerde bulan çok yönlü mevzili bir strateji, “motto”su da: özgürlüğü bir defadave bütün zamanlar için garantileyecek hiçbir rejim yoktur.

Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu & Yerel Yönetim Metinleri İndir

Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu & Yerel Yönetim Metinleri
Tanzimat döneminin getirdiği, fermanlara ve padişah kanunnamelerine değil de yasalara dayanan modern hukuk anlayışının ilk ürünleri, yerel yönetim alanında ortaya çıktı. İstanbul’un belediye teşkilatına yönelik ilk kanunu, bazen belli mekânlara ya da konulara yönelik, bazen de genel nitelikli pek çok başka kanun ve yönetmelik izledi.
Modern hukuk ve yerel yönetim tarihimizin kilometre taşları olan bu metinler, ilk kez bu kitapta bir arada yayımlanıyor. Yerel yönetim ve hukuk tarihimizin kaynaklarına ilk elden ulaşmak için…

Türkiyede Mülki İdare: Tarihsel Gelişim ve İşlevsel Dönüşüm İndir

Türkiyede Mülki İdare: Tarihsel Gelişim ve İşlevsel Dönüşüm
DÂHİLİYE NEZARETİNDEN DÂHİLİYE VEKÂLETİNE GEÇİŞ (1920-1923)
Başa, Ş. (2016) Kurumsallaşma BağlamındaDâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923), Ankara: TİAV Yayınları.
 
Bu kitabın konusu, devlet ve toplum yapılanması içerisinde önemli bir yeri olan İçişleri Bakanlığı’nın kurum tarihidir. Çalışmada ağırlıklı olarak, Osmanlı Dönemi Dâhiliye Nezaretinden Milli Mücadele Dönemi Dâhiliye Vekâletine geçişin yaşandığı dönem (1920-1923) incelenmiştir. Geçiş dönemi koşulları ile Osmanlı Devleti’nden miras kalan teşkilat yapısının anlaşılabilmesi açısından, Dâhiliye Nezareti Dönemi (1836-1922) de Çalışma Kapsamına alınarak özetlenmiştir. Kitapta esas olarak, Bakanlığın merkez teşkilatı ve bununla bağlantılı konular (dâhiliye memurları, bütçeler, vekiller, politikalar ve icraat) incelenmekle birlikte; konuyla yakın ilişkisinden dolayı mülki ve mahalli idareler ile kolluk birimlerine ilişkin gelişmeler üzerinde durulmuştur.

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar İndir

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar
“Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar” başlığını taşıyan kitabımız, ele aldığı konular itibariyle özgün bir kapsam ve içeriğe sahiptir. Altı Bölüm halinde kaleme alınan kitapta oluşturulan üst ve alt başlıklar yerel yönetimlerde yeni ve önemli konuları belli bir sistematik halinde ve kompakt bir kompozisyon formatında bir araya getirmektedir. Yönetim ve kamu yönetiminde yaşanan paradigma değişimi karşısında yerel yönetimlerin konumunu ve durumunu irdeleyen bir bölümle başlayan eser, yerel yönetimlere ilişkin güncel gelişmeler ve uluslararası belgelerin incelenmesiyle devam etmektedir. Üçüncü bölümde yerel yönetimlerde alternatif hizmet sunma yöntemleri ve modern yönetim teknikleri irdelenmiş, ardından dünyada yerel yönetim yapılanmalarını seçilmiş ülke örnekleriyle ele almaktadır. Sonra, yerel yönetimlerde çağdaş uygulamalara ışık tutulmakta ve son bölümde ise reform ve değişim sürecinde Türk kamu yönetimi ve yerel yönetimler bahsiyle çalışma son bulmaktadır. Eserin bu alana katkı sağlaması ve yeni fikirlere ve eserlere ışık tutması elbette bizi ziyadesiyle memnun edecektir. Öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, yerel politikacılara, yerel yönetim bürokratlarına ve diğer ilgi duyanlara eseri¬mizin yararlı olmasını canı gönülden diliyoruz. Eserdeki olası hata ve eksikler ile önerilerinizi bize iletmeniz daha yetkin çalışmalara imkan verecektir. Konu Başlıkları Yönetim ve Kamu Yönetimi Paradigmasında Değişmeler Ekseninde Çağdaş Yerel Yönetimler Yerel Yönetimlerle İlgili Güncel Gelişmeler ve Uluslararası Belgeler Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri ve Modern Yönetim Teknikleri Yerel Yönetim Yapılanmaları ve Seçilmiş Ülke Örnekleri Yerel Yönetimlerde Çağdaş Uygulamalar Reform ve Değişim Sürecinde Türk Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler

Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu & Yerel Yönetim Metinleri İndir

Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu & Yerel Yönetim Metinleri
Tanzimat döneminin getirdiği, fermanlara ve padişah kanunnamelerine değil de yasalara dayanan modern hukuk anlayışının ilk ürünleri, yerel yönetim alanında ortaya çıktı. İstanbul’un belediye teşkilatına yönelik ilk kanunu, bazen belli mekânlara ya da konulara yönelik, bazen de genel nitelikli pek çok başka kanun ve yönetmelik izledi.
Modern hukuk ve yerel yönetim tarihimizin kilometre taşları olan bu metinler, ilk kez bu kitapta bir arada yayımlanıyor. Yerel yönetim ve hukuk tarihimizin kaynaklarına ilk elden ulaşmak için…

Yerel Siyaset ve Belediyecilik İndir

Yerel Siyaset ve Belediyecilik
Yapılan düzenlemelerle yerel yönetimler, daha etkin çalışan, şeffaf, hesapverebilen, çoğulculuğu esas alan ve katılımcı kurumlar haline getirilmiştir. Artık, yerel yönetimler, hemşehrilerini yönetim sürecine katarak sivil inisiyatifleri, yurttaş girişimlerini, gönüllü teşekkülleri, meslek odalarını, sendikaları ve akademik kuruluşları yönetimin paydaşı olarak görmek durumundadırlar.

Bu anlayış doğrultusunda hazırlanan eser yerel yönetimlerin yeniden yapılanması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.

Ademimerkeziyet Elkitabı İndir

Ademimerkeziyet Elkitabı
Kendimizi karşılaştırdığımız ülkeler arasında bu boyutta olup bu denli merkeziyetçi olan başka ülke yok. Ademimerkeziyet de haliyle, her şeyin devletten, yani merkezden beklendiği Türkiye’ye gayet uzak bir mesele. Ama temel bir mesele. Ve bu topraklarda son iki yüzyıldır var olan bir sorunsal. Cengiz Aktar bu kitapta, bu sorunsalın izini sürerek onu bugüne kadar taşıyor.

Kitap, ademimerkeziyetin Türkiye’deki hikâyesinin yanında önümüzdeki olanakları ve kavramın barındırdığı zihniyet dönüşümünü
tartışmaya çağırıyor. Sadece Kürt siyasetinin talebini karşılamak için değil, bu kocaman ülkeyi birlikte, iyi yönetebilmek, merkezin vesayetini kırabilmek, yereldeki yaratıcılığı özgürleştirmek, yürütmeyi layıkıyla dengelemek ve denetlemek, kısaca daha demokratik bir toplum için gerekli bu. Günümüzde vatandaş artık en az kendisini yöneten kadar donanımlı ve kendine yeter halde. Yönetenle yönetilen arasındaki kadim ilişki değişiyor. Küçük ölçekteki yerel erk güçleniyor, söz sahibi oluyor ve kaderini tayin etmek istiyor. Gezi itirazı ve Türkiye’deki yerel başkaldırıları böyle değerlendirmek mümkün. Ademimerkezileşmek,
sadece devlet değil aynı zamanda zihniyet reformu demek olduğundan dönüşümün önündeki en çetin konulardan birisi olacak.

Başkanlık Sistemine Toplumsal Bakış İndir

Başkanlık Sistemine Toplumsal Bakış
Yönetim sistemi ve yeni anayasa konularında araştırmalarına devam eden BİLGESAM, 2570 kişilik anket uygulamasından elde edilen verilerle oluşturduğu bu raporunda; başkanlık sistemi tercih durumu, başkanlık sisteminin Türkiye?ye uygunluğu, kamuoyunda başkanlık sistemi tartışmaları, başkanlık sisteminin etkinliği ve başkanlık sistemi ile ilgili endişeler konularında toplumsal algıları ve alt grupların algılarındaki farklılaşmayı ortaya koymaktadır.

Niğde Sancağı & İdari ve Demografik Yapı 1868-1923 İndir