Kategori arşivi: Etnoloji

Kafkasya Gerçeği İndir

Kafkasya Gerçeği
Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan yüksek sıradağların ve bu dağların üzerinde ve eteklerinde yer alan Abhazya, Adigey, Kabardey, Karaçay-Malkar, Osetya, Çeçen-Inguş ve Dağıstan ülkelerinin genel adıdır. Çeşitli Türk ve Hint-Avrupa kavimlerinin yanı sıra, Kafkasya’nın etnik ve sosyo-kültürel yapısının oluşumunda ve şekillenmesinde Yunan-Roma-Bizans medeniyetleri ile Ön Asya medeniyetleri de etkili olmuşlardır. Dışarıdan gelen bütün bu unsurlar Kafkasya’nın yerli kavimlerinin etnik ve kültürel yapıları ile birleşerek ortaya yeni bir sosyo-kültür kalıbı çıkarmıştır.Kafkasya halkları etnik yönden birbirleri ile karışırlarken, kültürel yönden de benzer yapılar oluşturmaya başlamışlardır. Kafkasya halklarının geleneksel hukuk sistemlerinde ve aile yapılarında da feodal ilişkilerin ve sosyal tabakalaşmanın derin izlerine rastlamak mümkündür. Kafkasya halklarının mitolojik eski inançlarında ve dinlerinde çok tanrılı inanç sisteminin etkisi görülmektedir. Ancak bütün Kafkasya halklarının eski dinî inançları üzerinde 6. yüzyıldan itibaren bölgede yayılmaya başlayan Hıristiyanlık etkili olmuştur. Bir süre sonra Hıristiyanlık inancı Kafkas halklarının eski çok tanrılı inançları arasında eriyerek semavî din olma özelliğini kaybetmiştir. 8.-19. yüzyıllar arasında Kafkasya halklarının büyük bölümü İslâmiyeti kabul etmiştir.Abhaz-Abazin, Adige, Karaçay-Malkar, Oset, Çeçen-İnguş, Lezgi, Avar, Kumuk, Lak, Dargı halklarından oluşan Kafkasya halkları, etnik ve sosyo-kültürel yönden yüzlerce yıllık bir süreç sonunda karışıp bütünleşerek, bugün akraba milliyetler haline gelmişlerdir. Bu bakımdan onları ırk ya da etnik köken kriterlerine göre sınıflandırmak ve farklı milletler olarak değerlendirmek bilimsel açıdan doğru değildir. Kafkasya halkları ancak dil gruplarına göre birbirlerinden ayrılarak sınıflandırılabilir.

Türk Halk İnançları Özbekistan Anadolu Karşılaştırmalı İndir

Türk Halk İnançları Özbekistan Anadolu Karşılaştırmalı
Hıristiyanların arasında sıkışıp kalmış müslüman Balkan Türkleri ile Doğu Anadolu’da müslümanlar içinde “müslüman” olarak yaşayanlar arasında halk inançlarının aynı şekillerini görmek tarihi-milli bağın kesin ifadesidir. Hıristiyanlar içinde Hıristiyan olarak yaşayan Gagauz (Gökoğuz) Türkleri ile Çuvaş Türklerinde de benzer inançların bulunması yeni bir millet tarifine olan ihtiyacımızı arttırmaktadır. Bütün buralarda yaptığımız gezilerde önceleri şaşırtıcı olan bu benzerlikler, dil farklarının sadece lehçe, şive veya ağız farklılıklarından ibaret olduğu gerçeği ile birleşince “milleti” siyasi sınırları olmayan, ayrı bayraklar altında, ayrı devletler olarak yaşasa da halk inançları ve temelde dil birliği olan bir kavram olarak tarif etmemiz gerektiği sonucuna varmamızı zarurî kılmaktadır.
(Sunuş’tan)

Kürt Tarihi İndir

Kürt Tarihi
Yukarı Mezopotamya’nın en eski ve yerli halklarından olan Kürtler, Toros Dağları’ndan Zagros Dağları’na uzanan geniş bir coğrafyanın yerlilerindendir. Kürt milletinin tarihsel bağları çok eski zamanlara kadar uzanır. Bazı araştırmalara göre ‘Kürt’ terimi Sümer kökenlidir. Kürtlerin bu kaynakta ‘Kürti’ diye adlandırıldıkları belgelenmiştir. ‘Kürti’ Sümer dilinde ‘dağlılar’ demektir. Bu ismin geçmişi M.Ö. 3000’lere uzanmaktadır. Birçok tarihi kaynaklara göre Kürtlerin M.Ö. 2000 yıllarında Dicle–Fırat çevresinde yaşadıkları belirtilmiştir.

Aytekin Gezici geçmişten bu yana çok tartışılan bir milletin, tarihsel kökenlerini, efsanelerini, kullandıkları konuşma dil yapısını tüm özellikleriyle araştırdı ve bir başvuru kaynağı olarak yayına hazırladı.

• Tarih boyunca kurulan Kürt Devletleri hangileridir?
• İslam öncesi ve sonrasında kurulan Kürt Devletleri ve bu devletlerin tarihsel önemi neydi?
• Kürt siyasal hareketinin sınıfsal kökenleri nasıl gelişti?
• Fethullah Gülen Kürtlere beddua etti mi? Ölüm emri verdi mi?
• Kürtlerin ‘manevi dünyası’nın şekillenmesinde hangi etkenler öne çıktı?
• Bediüzzaman Said Nursi’nin ‘Kürt Sorunu’nun çözümü için yazdığı ‘reçete’ neydi?
• Yavuz Sultan Selim’den II. Abdülhamid’e Osmanlı’da Kürtlerin yeri neydi?
• Abdülhamid’in ‘Hamidiye Alayları’nı kurmasında etkin olan düşünce nedir?
• Osmanlı’dan günümüze ‘Kürt Siyasi Tarihi’ kronolojisi nasıl yazıldı?
• Kürtlerin ‘Newruz’a dayandırdıkları Demirci Kawa Efsanesi’nin tarihsel kökenleri nelerdir?
• Şark Meselesi’nden Demokratik Açılım Süreci’ne ‘Türkiye’nin Kürt meselesine’ bakışı nasıldır?
• Atatürk’ün Kürtlerle ilişkisi, onlara bakış açısı ve yönetim anlayışındaki yeri nasıldı?

Gürcüler & Tarih Dil Kültür ve Müzik İndir

Gürcüler & Tarih Dil Kültür ve Müzik
TARİH, DİL, KÜLTÜR ve MÜZİK… GÜRCÜLER HAKKINDA HERŞEY…
Düğünlerinden, cenaze törenlerine, dillerinden, tarihlerine her bir kültürel öğenin müzikle yoğrulduğu, insan sesinin birlikte iş yapmaktan, birlikte ağlamaya kadar harmanlandığı Gürcistan’a 2004–2009 yılları arasında gerçekleştirilen saha çalışması başta olmak üzere, yazılı, görsel ve işitsel kayıtlarla da harmanlanmış bir çalışmadır “Gürcüler” kitabı.
Gürcistan, kültürel bakımdan komşusu Azerbaycan, Rusya, Türkiye, Ermenistan ve İran’dan oldukça farklı özellikler taşıyan ve bunu da hâlen bir biçimiyle taşımayı sürdüren bir ülke
olarak varlığını sürdürmektedir.
Bu farklılıkların en önemli yansımalarından biri de kuşkusuz hayatın her alanında kullanılan müziğin oluşturduğu; müzikal kültürel kimliktir. Elinizde bulunan bu kitapla, Gürcistan hakkında, tarihinden, diline, yaşayış biçimlerinden, kültürel değişimlerine kadar pek çok şey ama en çok da müziğine dair ne varsa fikir sahibi olacaksınız.

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi Kronoloji İndir

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi Kronoloji
Birbiri ardı sıra dünya sahnesine çıkan halklar arasında, tarihsel ihtişamlarına tanıklık eden üstün nitelikli eserlerle anıları en uzak geleceğe aktarılanlar vardır; örneğin Mısırlılar gibi; onların anayurdu aynı zamanda felsefenin de beşiği olarak kabul edilir. Yunanlar ve Romalılar gibi başka uluslar da sanat ve bilimdeki ilerlemeleriyle, yasaları ve politik kurumlarıyla bizim hayranlığımızı kazanmışlardır. Tarihin bize büyük kahramanlık olarak sunduğu her şeyde onların adı geçer. Ayrıca yalnızca yıkıcı dehalarıyla ve kana susamış, yağmacı ordularının ayakları altında ezilen bütün ülkelere uyguladıkları kıyımlarla bilinen uluslar da vardır: Atılla komutasındaki Hunlar ile ünlü fatihleri Cengiz Han ve Batu önderliğinde muzaffer olarak geçtikleri geniş topraklarda kanlı izler bırakan Moğollar ya da Tatarlar böyle uluslardı. Öte yandan, bu kötü üne sahip olmadan, savaşçı dehalarıyla ve onlara birçok Asya ve Afrika ülkesini yönetme onuru kazandıran bazı büyük komutanlarının yiğitlikleriyle ayrıcalıklı bir yer edinen uluslar da vardı; Kürtler böyleydi işte. Perslerin Herkülü olarak adlandırılan Rüstem’in destansı kahramanlıklarıyla ve ikinci Haçlı Ordusu’nun Avrupalı kahramanları, Philippe Auguste’ler, Aslan Yürekli Richard’lar, Luzinyen’ler ve Hristiyanlık tarihinde parlak yerlerini almış birçok başka savaşçı arasında adları geçen Saladin ya da Selahaddin ve onun saygıdeğer kardeşi Melik Adil’in yüksek başarıları aracılığıyla Kürtler’in adı ünlenmişti.

Şerefname II / II (5) & Kürt Ulusunun Tarihi Dördüncü Cilte Ait Notlar Açıklamalar İndir

Şerefname II / II (5) & Kürt Ulusunun Tarihi Dördüncü Cilte Ait Notlar Açıklamalar
Birbiri ardı sıra dünya sahnesine çıkan halklar arasında, tarihsel ihtişamlarına tanıklık eden üstün nitelikli eserlerle anıları en uzak geleceğe aktarılanlar vardır; örneğin Mısırlılar gibi; onların anayurdu aynı zamanda felsefenin de beşiği olarak kabul edilir. Yunanlar ve Romalılar gibi başka uluslar da sanat ve bilimdeki ilerlemeleriyle, yasaları ve politik kurumlarıyla bizim hayranlığımızı kazanmışlardır. Tarihin bize büyük kahramanlık olarak sunduğu her şeyde onların adı geçer. Ayrıca yalnızca yıkıcı dehalarıyla ve kana susamış, yağmacı ordularının ayakları altında ezilen bütün ülkelere uyguladıkları kıyımlarla bilinen uluslar da vardır: Atılla komutasındaki Hunlar ile ünlü fatihleri Cengiz Han ve Batu önderliğinde muzaffer olarak geçtikleri geniş topraklarda kanlı izler bırakan Moğollar ya da Tatarlar böyle uluslardı. Öte yandan, bu kötü üne sahip olmadan, savaşçı dehalarıyla ve onlara birçok Asya ve Afrika ülkesini yönetme onuru kazandıran bazı büyük komutanlarının yiğitlikleriyle ayrıcalıklı bir yer edinen uluslar da vardı; Kürtler böyleydi işte. Perslerin Herkülü olarak adlandırılan Rüstem’in destansı kahramanlıklarıyla ve ikinci Haçlı Ordusu’nun Avrupalı kahramanları, Philippe Auguste’ler, Aslan Yürekli Richard’lar, Luzinyen’ler ve Hristiyanlık tarihinde parlak yerlerini almış birçok başka savaşçı arasında adları geçen Saladin ya da Selahaddin ve onun saygıdeğer kardeşi Melik Adil’in yüksek başarıları aracılığıyla Kürtler’in adı ünlenmişti.

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi Kronoloji İndir

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi Kronoloji
Birbiri ardı sıra dünya sahnesine çıkan halklar arasında, tarihsel ihtişamlarına tanıklık eden üstün nitelikli eserlerle anıları en uzak geleceğe aktarılanlar vardır; örneğin Mısırlılar gibi; onların anayurdu aynı zamanda felsefenin de beşiği olarak kabul edilir. Yunanlar ve Romalılar gibi başka uluslar da sanat ve bilimdeki ilerlemeleriyle, yasaları ve politik kurumlarıyla bizim hayranlığımızı kazanmışlardır. Tarihin bize büyük kahramanlık olarak sunduğu her şeyde onların adı geçer. Ayrıca yalnızca yıkıcı dehalarıyla ve kana susamış, yağmacı ordularının ayakları altında ezilen bütün ülkelere uyguladıkları kıyımlarla bilinen uluslar da vardır: Atılla komutasındaki Hunlar ile ünlü fatihleri Cengiz Han ve Batu önderliğinde muzaffer olarak geçtikleri geniş topraklarda kanlı izler bırakan Moğollar ya da Tatarlar böyle uluslardı. Öte yandan, bu kötü üne sahip olmadan, savaşçı dehalarıyla ve onlara birçok Asya ve Afrika ülkesini yönetme onuru kazandıran bazı büyük komutanlarının yiğitlikleriyle ayrıcalıklı bir yer edinen uluslar da vardı; Kürtler böyleydi işte. Perslerin Herkülü olarak adlandırılan Rüstem’in destansı kahramanlıklarıyla ve ikinci Haçlı Ordusu’nun Avrupalı kahramanları, Philippe Auguste’ler, Aslan Yürekli Richard’lar, Luzinyen’ler ve Hristiyanlık tarihinde parlak yerlerini almış birçok başka savaşçı arasında adları geçen Saladin ya da Selahaddin ve onun saygıdeğer kardeşi Melik Adil’in yüksek başarıları aracılığıyla Kürtler’in adı ünlenmişti.

Kürdoloji Belgeleri 2 İndir

Kürdoloji Belgeleri 2
* Türkiye’de Kürdoloji Çalışmaları
* Atlı dilde şiir yazan Şükri-i Kürdistan
* İdam Edilen Kürt Aydını Kemal Fevzi’nin Siyasi Kimliği ve Şiirleri
* Kürtler’in Şiirsel Aynası Cigerxwin
* 19 ve 20. Yüzyıl’da Kürtler’e İlişkin İki Kitap: “Kürd Düğünü” ve “Kürd Adetleri”
* Thomas Bois’nin Kürdoloji Yazıları
* Milli Mücadele’de Kürddağlılar’ın Dayanışma Deklerasyonu
* Cumhuriyet’in 10. Yılı Affı ve Kürtler
* Kürt Özgürlük Örgütü Hoybun’un Çalışmaları
* İsmet Paşa’nın ve Celal Bayar’ın Kürt Raporları
* Kör Yusuf Ziyaeddin Paşa’nın Kürdistan’daki Teknikleri
* Kürt Gravürlerinde Sansür ve Saptırma

İzmir Romanları & Yaşam – Kültür – Alışkanlıklar İndir

İzmir Romanları & Yaşam – Kültür – Alışkanlıklar
Günümüzde Çingene veya Roman olarak adlandırılan gruplara dünyanın çoğu ülkesinde rastlanmaktadır. Genelde olduğu gibi ülkemizde de Romanlar hakkında resmi kayıtlara dayanan, kesin bir sayı belirtmek mümkün değildir. Söz konusu belirsizlik, çoğu kere yerleşik olmadıkları için, bazen de resmi kayıtlarda özellikle yer almak istememeye dayandırılmaktadır. Bir bakıma belirsizlik bu toplumun kendisinden kaynaklanmaktadır.
Romanlarla ilgili olarak yapılmış tüm çalışmalardaki ortak noktalar incelendiğinde, bu halktan; dünyanın birçok ülkesinde yaşadıkları, farklı isimlerle anıldıkları, Hindistan’dan tüm dünyaya yayıldıkları varsayılan, kendilerine özgü tarzları, marjinal meslekleri ve kültürleri olan göçebe bir topluluk olarak bahsedilmektedir.
Kitapta; İzmir çevresinde yerleşip yaşamını sürdüren Romanların geçmişteki durumları, nereden geldikleri, farklı yaşantı biçimleri, kültürleri, dini inanışları, değişen ve küreselleşen dünyada meslekleri, sorunları ve sorunların çözümü için neler yapıldığı ve yapılabileceği, İzmir kentiyle ne kadar bütünleştikleri veya bütünleştirilme siyasetleri içindeki konumları incelenmiştir.
Araştırmada ayrıca; Roman kavramı ve tarihçesi, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Romanların durumları, İzmir’deki Romanlar ve Roman Mahalleleri de ele alınmıştır

Türk Kültüründe Kürtler İndir

Türk Kültüründe Kürtler
Türklük, Türk kültürlülükle tanımlanır. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halk Türk milleti iken, bu kurucu halkın, milletin kültürü de Türk kültürüdür. Bu kültürün sahipliliğinde de varisliğinde de bu milletin halkı eşittiler. Türkiye Cumhuriyeti bir kültür ürünü iken, milli sınırlar dışındaki aynı kültürü paylaşan halklar da, yerel şartlar itibariyle, Irak’ta, Azerbaycan’da veya kültür coğrafyasının herhangi yerinde olursa olsunlar, genel Türklüğün bir parçasıdırlar. Türk kültür coğrafyuası Türk kültürlü halkların ortak kültür alanları ve bu alanlarda yaşayanlar da kültür akrabalarıdırlar.