Kategori arşivi: Siyer

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler Tarihi İndir

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler Tarihi
Bu eser, Kur’an’daki peygamberlerin hayat hikayeleri esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Kur’an’da öyküsü anlatılan peygamberlerin hayatlarındaki bütün meraklı ve ilgi çekici noktalar, ders alınması gereken yönler ortaya konulmuştur.

Gizlenen Türk Tarihi ve Hz. Muhammed İndir

Gizlenen Türk Tarihi ve Hz. Muhammed
Bu kitap, “Türk Tarihine Türk Gözü ile Bakmak adına kaleme alınmıştır. Amacımız, Türk tarihini 1071 Malazgirt savaşı ile başlatan görüşe karşı, bilinen en eski kaynaklar dikkate alınarak, binlerce yıl öncesine dayanan gerçek Türk tarihinin kökenlerini araştırmaktır. Bu amaçla yola çıkılmıştır. Bu çalışma için bir “Ön Türk Tarihi Araştırması” da denilebilir. Bu düşünceyle yola çıkıp, bugüne kadar hiç anılmayan pek çok gerçekle karşılaşınca şaşırmamak mümkün değil. Bu gerçekler karşısında insan, çok sığ ve ilkokul tarih kitapları seviyesinde bir tarih bilinci yaratmak isteyenlerin iyi niyetliliğinden şüpheye düşüyor. Bizim yaklaşımımız, insanlık tarihi hakkında bilgilere ulaşabilen en eski tarih dönemlerine kadar inerek, uzak tarihte Türk izleri aramak ve Türk Tarihinin kökenleri hakkında ulaşabildiğimiz bilgileri okuyucuya yansıtmaktır. Bunu yaparken de çok titiz bir çalışma yapmak gereğinin farkında ve bilincinde olarak çalıştık.

Beşer Olarak Hz.Peygamber İndir

Beşer Olarak Hz.Peygamber
Tarihi süreç içerisinde insanları hidyete erdirmek amacıyla pek çok seçkin dini şahsiyet gelip geçmiştir.Bunlar gerek yaşam tarzlarıyla gerekse getirmiş oldukları mesajlarla bulundukları toplumda örnek bir kişilik sergilemiş ve herkesin takdirini kazanmışlardır.Fakat bu seçkin şahsiyetlerin vefatlarından sonra hem beşeri yaşantıları hem de getirdikleri mesajlar zamanla değiştirilerek tahrif edilmiş, haklarında masal ve menkıbe üretilerek ulaşılması ve örnek alınması mümkün olmayan olağanüstü ve mucizevi birer varlık haline sokulmuşlardır.

1000 Soruda Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı İndir

1000 Soruda Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı
Kuşkusuz ki Resulullah (s.a.v) bu dinin pratikte uygulanan bir boyutudur. Peygamberi tanımadan onun rehberliğinin, amelinin, emrinin ve yasağının nasıl olduğunu bilmeden ne doğru dürüst bir müslüman olabilir, nede dini öğrenebilirsin.

Şüphesiz Hz. Peygamber savaş yaptığı gibi barış da yaptı, alışverişte de bulundu. Hem aldı hem verdi de, hiçbir zaman yalnız yaşamadı. O sürekli insanlarla iç içeydi.

Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili bir çok kitaplar yazıldı ama hiçbir kitapta bu kadar ayrıntıya girilmedi.

Alemlerin Efendisi Peygamberimizin Hayatı (Gençler İçin) İndir

Alemlerin Efendisi Peygamberimizin Hayatı (Gençler İçin)
Karanlığın en koyu anında, cehaletin ve vahşetin kol gezdiği bir çağda geldi Hz. Muhammed (a.s.m.) kimsenin kimseye güvenmediği bir zaman da el-emin olarak tanındı.
O, insanlığın son Peygamberi.. Alemlerin efendisi.. Bizleri görmeden sevmiş, şefkatli resul, derin merhamet sahibi… O, rahmetiyle kainatı kuşatmış, gençler için örnek bir model…

Son Peygamber Hz. Muhammed & Siretü’n – Nebi İndir

Son Peygamber Hz. Muhammed & Siretü’n – Nebi
Ünlü İslam bilgini İmam Şiblî Numânî’nin kaleme aldığı ve öğrencisi Süleyman en-Nedvî’nin yayına hazırladığı Siretü’n-Nebî adlı eser, Hz. Peygamber’in (s.a.v) hayatını bütün yönleriyle ortaya koymaktadır. İki ciltlik bu eserin ilk bölümü klasik siret, ikinci bölümü de Hz. Peygamber’in hayat tarzı, edeb ve ahlakı, şemâili, kişiliği, ibadet uygulamaları, aile hayatı konularını ele almakta ve böylece bir “siret”ten beklenen muhteva tamamlanmış olmaktadır. Son Peygamber Hz. Muhammed adıyla okuyucuya iki cilt bir arada sunulan Türkçe neşrin en başta gelen özelliklerinden biri kitabın Urduca aslından tercüme edilmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra eser tahriç ve redaksiyon işlemlerinden geçirilerek okuyucuya sağlıklı bir istifade imkânı hazırlanmaya çalışılmıştır.

Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam (Ciltsiz) İndir

Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselam (Ciltsiz)
Bilindiği gibi İslam Tarihi, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri ile başlar. Tarihçiler de Peygamberimizin hayat-ı seniyyelerini, Nübüvvet vazifesi ile mükellef olduğu için, bu vazifeyi tebliğ esnasında karşılaştığı hadiseleri, maruz kaldığı işkenceleri, bilhassa anavatanından hicret etmesini, Medineli Müslümanların kendilerini sahiplenmelerini teferruatıyla yazarlar. Ayrıca Bedir, Uhud ve Hendek harpleri gibi, müslümanların hayat-memat meselesi olan geçmiş hadiseleri sıra ile tarihe kaydederler. Son iki asırda İslam Tarihi yazanlar, Mecelle müellifi merhum Ahmed Cevdet paşanın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa isimli eserini mehaz olarak alırlar ve mezkûr eserdeki kullanılan lisanı sadeleştirerek eserlerini ortaya çıkarırlar. Muhammed Şemseddin Yeşil Efendinin HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELAM isimli bu eserinde, bilinenlerden başka birçok inceliklere işaret edilir. Bilhassa Resul-i Zişan Efendimizin Âlem-i cemâli teşrifinden sonra zuhur eden Hilâfet meselesi, en ince teferruatına kadar ayetlerle, hadislerle beyan edilir, İslamın, bu gizlenmiş yahut yanlış olarak nakledilmiş hakikatler yüzünden fırka fırka ayrılışı, aralarına nifak girişi, bu nifak sebebiyle milyonlarca insanın hala birleşemedikleri, bu eserde akli ve nakli deliller ile açıklanır. Kısaca ŞİA ile EHL-İ SÜNNET arasında bugün dahi devam eden ihtilafların halli için, her aklı başında müslümanın bu eseri, hisden azade olarak okumaları zaruridir

Hazreti Muhammed ve Hayatı İndir

Hazreti Muhammed ve Hayatı
İlim ve teknik çağımızda düşünce boyutlarının gelişmesi, Peygamber Efendimiz`in hayatını daha çok öğrenme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Zira O, yalnız asrına değil asırlara ışık tutan, Kur`an-ı Kerim`i insanlığa sunmuş ve onu açıklamak üzere de peygamber olarak görevlendirilmiştir. Kur`an`ı anlamak isteyenler O`nun hayatını ve ahlakını öğrenmek zorundadır.

Peygamberimizden 101 Hatıra İndir

Peygamberimizden 101 Hatıra
Öğrenmenin en güzel yolu sormaktı. Sahabe dediğimiz Peygamber dostları da öyle yaptı. Her biri sıkıntısını ona açtı ve derdine çözüm istedi. Böylece, hayatımızın her safhasında bize ışık tutacak ilkeler ortaya çıktı. Bu ilkeleri bize ders veren peygamber hatıralarından 101 tanesi, güvenilir hadislerden derlendi. Asr-ı Saadetten derlenen bu gonca güller, burcu burcu kokusuyla sizi alıp o kutlu çağa götürecek, dünyanın en bahtiyar insanlarıyla birlikte Peygamberin gül bahçesinde gezinmenizi sağlayacak.

Siyer Öğretimi & Lisans Ve Lisansüstü Öğretim Düzeyi İndir

Siyer Öğretimi & Lisans Ve Lisansüstü Öğretim Düzeyi
Hz. Peygamber’in (sas) hayatı ve O’nun her zaman ve zemine rehber olan örnek ahlakı ile örnek nesil sahâbenin hayatlarını öğrenme isteği, ülkemizde ve dünyada eski dönemlerle kıyaslanamayacak düzeyde artmış bulunmaktadır. Bu büyük bir nimet olmak ile birlikte, aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Zira Hz. Peygamber’in örnek yaşamı doğru ve sağlam kaynaklar temelinde güncel hayata uyarlanmadığı takdirde pek çok dinî ve buna bağlı olarak bir çok sosyal bunalım ve sorunların ortaya çıktığı ve dahi çıkacağı da muhakkaktır.
Siyer Vakfı, kuruluşundan bu güne kadar Hz. Peygamber’in (sas) ve onun güzide ashâbının doğru anlaşılması ve çağımıza sağlıklı bir aktarımının gerçekleşmesi adına özellikle alanın uzmanları ile yürüttüğü pek çok ortak proje ve etkinlikleri hayata geçirmiş ve halkımızın istifadesine sunmuştur. Bu kapsamda Prof. Dr. Adnan Demircan, Doç. Dr. Şaban Öz ve Muhammed Emin Yıldırım hocaların rehberliğinde ülkemizin saygın üniversitelerinin alanının uzmanı akademisyenlerinden oluşan bir heyet ile “Türkiye’de Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri” üst başlığında Haziran 2015 tarihinde Siyer Çalıştayları’na başlamıştır.
Elinizdeki bu çalışma ise sözkonusu çalıştaylar dizisinin ikincisi olarak Ocak 2016’da yine Çanakkale’de bir önceki çalıştayın yapıldığı aynı mekanda “Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Siyer Öğretiminin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığı altında düzenlenen 2. Siyer Çalıştayı’nın tebliğ ve müzakerelerini içeren bir çalışmadır. Sözkonusu çalıştayın kitaplaştırılmış hali olan bu eser, oturumlar, müzakereler, röportaj, sonuç bildirisi ve eklerden oluşmaktadır. 
Eserde, ülkemizde neredeyse sayıları 100’e yaklaşan ilahiyat fakültelerinin Lisans ve Lisansüstü (Yüksek Lisanas ve Doktora) düzeyinde farklı kredi ve saatler içerisinde okutulan Siyer’in şu anki mevcut durumunu, sorunlarını ve gelecekte bizleri bekleyen muhtemel farklı problemlerini, alanın uzmanı hocalarımızın ufuk açıcı analizlerini ve çözüm önerilerini bulacaksınız.