Kategori arşivi: Türkiye Ekonomisi

Global Kriz ve Türkiye Ekonomisi & Düşünce, Öngörü ve Öneriler İndir

Global Kriz ve Türkiye Ekonomisi & Düşünce, Öngörü ve Öneriler
Finans piyasaları ve ekonomiler globalleştikçe krizlerin etkileri de büyümekte. Dünyanın bir ucunda alınan doğru veya yanlış politikalar bütün insanlık üzerinde etkili olmakta. Finans ve ekonomi yönetiminde zaman zaman yanlış politikalar hâkim olmakta ve daha da önemlisi bu politikalar uzun dönemler halinde sürdürülmekte; ta ki bir noktada patlayana kadar.

Kriz döneminde kamuoyu bu krizin suçlularını bulmaya odaklandı. Sistem bütün kurum ve kuruluşları ile hatalı çalışmaktaydı. Emlak balonunun oluşmasına aşırı kredi veren bankalar yol açmıştı. Bankaların bu kadar aşırı kredi vermeleri ise, merkez bankalarının kriz öncesi yıllarda piyasalarda ucuz maliyetli aşırı likidite bulundurmasından ve kontrolsüz yaratılan finansal enstrümanlardan kaynaklanıyordu. Kamu adına düzenleme ve denetim yapanlar, rating şirketleri, sigorta şirketleri, bankalar, fonlar ve bağımsız denetim şirketleri, zincirleme bu krizin sorumlusuydular. Adeta saadet zinciri içerisinde ortaklaşa kriz yaratılmıştı.

Kriz döneminde yazılan makalelerden oluşan bu kitapta Global Krize ve Türkiye Ekonomisine dair düşünce, öngörü ve öneriler yer alıyor.

İki Buçuk Yaprak Çay & Doğu Karadeniz’de Devlet, Piyasa, Kimlik İndir

İki Buçuk Yaprak Çay & Doğu Karadeniz’de Devlet, Piyasa, Kimlik
Doğu Karadeniz ve Lazlar -belli kalıp tiplemeler ve medya eğlencesi dışında- kendi başına bir “konu” değildir pek. İki Buçuk Yaprak Çay, bu bölgeyi ve insanları, ayrı bir “dünya” olarak ele alıyor. Kapsamlı bir saha araştırmasına dayanan kitap, öncelikle Doğu Karadeniz’in son yüz yıllık tarihinde çayın oynadığı olağanüstü büyük rolü ortaya koyuyor. Devletin çay sanayisi yoluyla bölgedeki ekonomiyi nasıl dönüştürdüğünü, özellikle 1980’lerin ortalarından itibaren çay sanayisinde özel sektörün genişlemesiyle liberal piyasa değerlerinin nasıl öne çıktığını, Gürcistan sınırının ve Rus pazarlarının açılması ile yaşanan büyük dönüşümün bölgeyi nasıl derinden etkilediğini tasvir ediyor. Bu çok yönlü ve dinamik dönüşüm sürecinin ekonomi ve politikaya, kültürel hayata, cinsiyet ilişkilerine etkilerini, canlı gözlemlere dayanarak tartışıyor. Beller-Hann ve Hann, Doğu Karadeniz üzerinden, Türkiye’nin bir modernleşme bilançosunu çıkarıyorlar aynı zamanda. Kemalist ulus-devlet ve modernleşme projesinin “sıradan insanlar” tarafından nasıl yaşandığını, nasıl anlamlandırıldığını, nasıl dönüştürüldüğünü gösteriyorlar. İki etnografın “tabandan” bakış açısı, toplumsal hayatın “kültür” ve “modernizm” gibi iri başlıkların dar kalıplarına sığdırılamayacak olan karmaşıklığını bütün zenginliğiyle çözümleme imkânını yaratıyor. Doğu Karadeniz’e bakarken, “Türkiye’ye bakma” tarzlarına da bakan bir kitap… Bunun içindir ki, Ildiko Beller-Hann ve Chris Hann’ın bu eseri, son yıllarda farklı sosyal bilim disiplinlerinde Türkiye üzerine yapılan birçok önemli çalışmada dikkate alınan bir kaynak niteliği kazanmış bulunuyor.

Türkiye Ekonomisinde Yakın Dönem Siyasi ve Ekonomik İzlenimler İndir

Türkiye Ekonomisinde Yakın Dönem Siyasi ve Ekonomik İzlenimler
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne siyasi ve ekonomik açıdan birçok defa çalkantılı dönemden geçmiştir. Genç bir ülke olmasına rağmen bulunduğu coğrafi ve jeopolitik konumu ile Türkiye, bu anlamda tüm dünyanın dikkatle izlediği bir ülke olmuştur. Seksen sekiz yıllık süreçte hem iç hem de dış etkenlerden dolayı gelişmekte olan ülke statüsünü aşamayan Türkiye, son dönem yakaladığı siyasi ve ekonomik istikrar ile bu statüden kurtulma aşamasına gelmiş ve bulunduğu coğ-rafyada lider ülke konumuna gelmeye başlamıştır.

21. yüzyıla ağır bir ekonomik krizle giren Türkiye Cumhuriyeti, ardından yakaladığı siyasi istikrar ile bu durumu kendi lehine çevirmeyi başarmıştır. Yakın dönem olarak kabul ettiğimiz son on yıllık süreç bu anlamda ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı yakaladığı bir süreç olarak hafızalar-da kalacaktır.

Son on yıllık süreci siyasi ve ekonomik anlamda bazen eleştiren, bazen de destekleyen ve öneri getiren yazılarla oluşan bu eserin, Türkiye’nin yakın dönem siyasetiyle ve ekonomisiyle ya-kından ilgilenenlerin ilgisini çekeceğini umuyorum.

Türkiye’de Medya Endüstrisi ile Kurulan Kültürel Farklılıklar İndir

Türkiye’de Medya Endüstrisi ile Kurulan Kültürel Farklılıklar
Günümüz kültürel alanının küresel medya endüstrileri sayesinde “çokkültürlü” politikalar ile yeniden tanımlanması söz konusu olurken, bu yeni tanım yerel ya da farklı olanın ayrılıklarının giderilerek hegemonik olana dahil edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de de 2000’li yıllar sürecinde küresel sermaye ilişkilerine göre yeniden yapılanan medya sayesinde kültürel alanın yeniden tanımlanması söz konusudur. Medya bu yeni yapısı içinde hızla yerel kültürel alanlara yeni bağlamsallıklar kazandırırken, kimliği tanımlayan bağlamları eritmekte, geçmişle bağlarımızı koparmaktadır.

Elinizdeki kitap, günümüz küresel “çokkültürlü” politikaların medya aracılığı ile kurulmasını izlerken medyanın, bir diğer önemli piyasa olan müzik piyasası ile ortaklığına bakarak, bu sektörle iç içe geçen ilişkilerden yola çıkarak, gündelik modalar yerine daha kalıcı ve tekrar edici durumları inceleyerek ortaya çıkan dönüşümleri ve yeni bağlamları, özellikle yerel alanın küresel bağlamla yeniden tanımlanmasını bu çerçeveden saptamaya çalışmaktadır.

Nihayetinde, Türkiye’de öteden beri varolan farklı kültürel alanların yeniden üretiminin bu yeni kültürel süreç içinde de devam ettiğini ve giderek medya endüstrisinin düzenleme alanı içinde kurulduğunu göstermeyi hedeflemektedir.

Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009 İndir

Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009
“Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisat-siyaset diyalektiğinde, yazarın iktisada ağırlık veren görüşüyle fevkalade tutarlı olmasıdır. Değerli araştırmacı Korkut Boratav’ın kitabı, Türkiye ekonomisinin nereden geldiği ve nereye gittiği konusunda derin düşünmek isteyenlere bir rehber olarak önerilir ve üniversitede ders kitabı olarak okutulması beklenir.”
Mehmet Ali Kılıçbay

“Meslekten iktisatçı olmayan”lar hedeflenmişse de, iktisatçıların başucu kitabı olacak güçte, kalıcı bir yapıt. Tutarlı değerlendirmeler, nesnel nicel kıstaslar, dengeli iktisat-siyaset birlikteliği, duru, akıcı bir dil… Boratav’ın kitabı bugünü anlamak için son derece yararlı bir yapıt. Dünü bilmek, yarını görmek için Boratav’ın kitabı okunmalı… Bir daha okunmalı…”
Zafer Toprak

Ulusal Kalkınma İçin Yerel Teklifler İndir

Ulusal Kalkınma İçin Yerel Teklifler
Türkiye’de kırsal ve kentsel yoksulluğun, ekonomik gelişmemişliğin yoğun olduğu bölgelerimizde ve kentlerimizde, ciddi sosyo ekonomik problemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Eğitim, Sağlık Kültür, istihdam ve benzeri alanlarda yaşanan problemlerin arkasında yanlış kamu politikaları olduğu kadar, yerel gelişim için kent yöneticilerinin ve kent paydaşlarının politika üretmeyişi, yerel dinamikler kullanılarak toplumsal aktörlerin kalkınma gelişme ekseninde seferber edilmeyişi de ayrı bir problem olarak karşımızda durmaktadır.

Bu münasebetle, dağınık vaziyette Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinde uygulanan başarılı ve başarılı olmaya aday, yerel ekonomik gelişime hizmet edebilecek uygulama örneklerini çalışmamızda bir araya getirmeye gayret ettik. Buradaki modellerin uygulanıp uygulanmaması tamamıyla kent yönetiminde etkin olan ve kentte söz sahibi olan paydaşların insiyatifindedir. Amacımız derli toplu bir bilgilendirme yapmak, bir vizyon çizmek ve uygulamacıların önünü açmaktır. Müreffeh kentlerin ortaya çıkarılması kentte yaşayanların gayretlerine, girişimlerine bağlıdır. Şüphesiz en büyük görevlerden biri de girişimci kamu yöneticilerine, belediye başkanlarına, sivil toplum örgütlerine düşüyor.

Yaşadığımız yüzyılda ulusal planda kalkınmayı sağlamanın yolu yerel kalkınma girişimlerini hızlandırmaktan geçiyor.

Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946 İndir

Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946
Elinizdeki kitapta Türkiye tarihinin en ilginç dönemlerinden biri olan ve etkileri günümüze kadar uzanan birçok oluşumu barındıran tek partılı dönem ele alınmaktadır. Kitapta, dönem içerisinde çalışma ilişkileri alanındaki gelişmeler, bütüncül bir yaklaşımla ve derinlemesine incelenmektedir. Eser, bu biçimiyle sadece çalışma ilişkileri değil; siyaset ve iktisat alanlarında da, Türkiye tarihi ile ilgilenenlere yeni bilgiler ve bakışlar sunmaktadır.

Türk Ekonomisi İndir

Türk Ekonomisi
Türkiye’de bugün en çok sözü edilen konular şüphesiz, enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, döviz, gelir dağılımı ve benzerleridir. Bunların hepsi Türk ekonomisinin bugünü ve geleceği ile ilgili sorunlardır. Bu sorunlar genellikle halkı, meslek ve iş sahiplerini, iktisdi karar otoritelerini, iktisatçıları ve iktisat bilimini yakından ilgilendirmektedir.

Türk ekonomisi hakkında bugüne kadar çeşitli konularda, çok sayıda kitap yazılmış, kısmi veya genel araştırmalar ve yine çok sayıda makale yayınlanmıştır. Bu çalışmaların bir bölümü gerçekten yararlı, aydınlatıcı ve Türk iktisat literatürüne katkı sayılacak niletiltedirler.

Devlet Borçları IMF – Dünya Bankası ve Türkiye İndir

Devlet Borçları IMF – Dünya Bankası ve Türkiye
Dr. İbrahim Halil Sugözü’nün çalışması kamu borçları konusunda çok aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Konunun teorik yönleri hakkında açıklayıcı bilgiler verildikten sonra Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden günümüze kadar olan sürede, dönemler itibarıyla izlenen bütçe politikaları ve kamu borçları, rakamsal bilgilerle ortaya konulmuş, oldukça yararlı bilimsel sentez ve analizler yapılmıştır. Çalışma bu haliyle Türkiye’nin yakın ekonomik, mali ve siyasal gelişmelerine de ışık tutacak niteliktedir.
Dr. Sugözü’nün çalışması, i ç borçlar konusunda olduğu kadar Türkiye’nin dış borçları konusunda ve uluslararası finansman kuruluşları hakkında da aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Bu kapsamda IMF ve Dünya Bankasının kredi politikaları ve Türkiye’nin bu kuruluşlarla olan ilişkileri açıklandıktan sonra bunların uyguladıkları kredi politikaları eleştirel bir yaklaşımla incelenmiştir. Sonuç olarak, Dr. İbrahim Halil Sugözü’nü hazırladığı bu çok yararlı çalışmadan dolayı kutluyor, ülkemizin ekonomik ve toplumsal sorunlarıyla ilgilenen tüm aydın ve bilim adamlarına kitabı okumalarını öneriyorum.

Prof. Dr. Halil Seyidoğlu (Ön Söz’den)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ 1
1. KISIM
DEVLET BORÇLANMASI
GİRİŞ 7
Birinci Bölüm
KAMU KESİMİ GENEL DENGESİ
A. KAMU KESİMİ GENEL DENGESİ 9
1. Konsolide Bütçe 10
2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 10
3. Mahalli İdareler 10
4. Döner Sermayeler 11
5. Sosyal Güvenlik Kuruluşları 11
6. Fonlar 11
B. BÜTÇE 13
C. KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ 15
D. KAMU AÇIKLARI 17
1. Kamu Açıklarının Sebepleri 18
2. Kamu Açıklarının Sonuçları 18
3. Kamu Açıklarının Finansmanı 19
a. Olağan Finansman 19
b. Olağanüstü Finansman 20

Türkiye’de Sanayileşmenin Serüveni İndir

Türkiye’de Sanayileşmenin Serüveni
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ni yapan, Türkiye’nin sanayileşme atılımının yoğun olduğu evrede, hayatının en önemli bölümünü sanayinin pratiğine, devletçe yönetimine, eğitimine adayan Kahraman Emmioğlu, 1940’ta Gaziantep’te doğdu. Liseyi Gaziantep’te okuduktan sonra, 1963’te İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Y.Mühendisliği’nden mezun oldu. Asistanlık, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü mezuniyeti, Genelkurmay AR-GE Dairesi’nde yaptığı yedek subaylıktan sonra, Devlet Planlama Teşkilatı’nda ve 1971’de kendi iş yerinde çalışmaya başladı. 1973-2010 yıllarında Sanayi Bakanlığı’nda Teşvik Uygulama Genel Müdürü, Müsteşar Muavini (Ağır Sanayi Koordinatörü), Müsteşar Vekili, TEMSAN Genel Müdürü, muhtelif üniversite ve akademilerde öğretim üyesi, 20.Dönem Gaziantep Milletvekili, TÜPRAŞ Yön. Kurulu Başkanı ve muhtelif özel şirketlerde genel müdür ve danışman olarak çalıştı. İngilizce, Almanca ve Farsça bilen Kahraman Emmioğlu evli, 3 çocuk, 5 torun sahibidir. Kahraman Emmioğlu bu kitabında, Türkiye’nin sanayileşme serüvenini anılarına da dayanarak anlatırken, siyaset uğruna zora düşürülen sanayici ve iş adamlarımızı, yapılan yanlışlıkların perde arkasını ve pazarlıklarını da anlatmaktadır.