Kategori arşivi: Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:14 Kasım-Aralık 2012 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:32 Kasım Aralık 2015 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:32 Kasım Aralık 2015
Türkiye’de şiir bilinci bundan bir yirmi yıl öncesine göre görece olarak oldukça ileri bir durumda. Öyle azımsanacak bir geliş-me değil bu. Bizzat edebiyat ve şiir çevresi içinde, çok az sayıda insan tarafından olsa da yazılan teorik kitaplar ve yapılan inceleme çalışmaları eskisine kıyasla büyük bir ivme kazandı. Nitelik olarak bu çalışmaların çağdaş düzeyde olduğunun altını çizmek gerekir.   Elbette şiir ve edebiyatın diğer dalları üstüne yapılan teorik ve eleştiri çevirilerinin bu değişimdeki tetikleyici işlevi unutulma-malı. Bu iki olgu üniversitelerin konuya eğilmesinde tetikleyici bir rol oynadı Üniversitelerde edebiyat eğitimi mevcut kadroların eski sisteme göre yetişmele-rinin getirdiği yetersizliğe ve diğer birçok aksaklığa karşın, çağın gerekleri doğrultu-sunda ve yaşadığımız günün edebiyatını önceleyecek biçimde düzenlendi. Bugün artık derslerin edebiyat tarihi eksenli değil de metin çözümleme eksenli de düzen-lendiğine ve sonuç olarak ciddiye alına-bilecek tez kitaplarının yayımlandığına tanık oluyoruz. Eğitim gören öğrenciler master ve doktora tezlerinde, işi daha ciddiye almak durumundalar artık. Ancak halen bu tezler, şiir konusunda dergilerde yazılan yazılar nitelik olarak 1950’li yıllardan kalma bir zihniyetin damgasını taşıyor. Kısaca dergilerde nitelikli yazı yazabilecek eleştirmen, şair vb. konu-sunda ciddi bir sıkıntı yaşadığımızı söylemek durumundayız. Bunda yazı, eleştiri yazmaya istek duyanların gerekli donanıma sahip olmamaları, bu işin para getirmiyor oluşu gibi etkenleri sayabiliriz. Durum halen ciddi.
Bu sayının “Şiir Belleği”nin konuk şairi Ahmet Oktay. Bu sayının 1. dosyası “Diji-tal Hayatta Dil, Anlam ve Şiir”. Gelecek sayının konusu ise değindiğimiz gibi “Şiir Eleştirisinde Kriterler”

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:41 Mayıs-Haziran 2017 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:41 Mayıs-Haziran 2017
Şiirden dergisi 41. sayıda 1. dosya konusu “Günümüz Şiirinde Neler Oluyor” başlığıyla belirlendi.Konuyu Emel Kaya, Müesser Yeniay, Onur Akyıl, Duygu Kankaytsın ve Abuzer Gülpınar yazdı. 2. Dosya konusu ise 1980 sonrası şairlerimizden Salih Bolat’ın şiiri. Dosya konusunun söyleşisi Ahmet Önel’den. Dosya konusunu Cemil Okyay, Beytullah Kılıç, ve Duran Aydın yazdılar. Sokak Yazıları’nda Celâl Soycan ve Metin cengiz “Şiirde Estetik Haz” konusunu işlediler. Bu sayıda Micheal Riffaterre’ın  Rimbaud’nun Promotoire/Burun şiiri üstüne nefis bir eleştirisi ile Mehmet Atay’ın Can Yücel şiirini çözümleyen yazısını okuyacağız. Dergide ayrıca Tamer Öncül’ün Emel Kaya’nın son kitabı Veba Sütunu üstüne yazısını okuyabiliriz.
***
Derginin bu sayısında yeralma sırasıyla Miguel Hernandez, Helena Sinervo, Marianne Glasser, Casimiro de Brito, Fahredin Shehu, Cafer Yıldırım, Mustafa Köz, Yavuz Özdem, Onur Behramoğlu, Pelin Batu, Efe Duyan, Selahattin Yolgiden, Müesser Yeniay, Erol Tufan, İsmail Biçer, Egemen Bostancı, Mitat Çelik, Gülçin Sahilli, Çağla Meknuze, Gökben Derviş, Çayan Okuduci, Naile Dire, Suat Atik ve Özgür Zeybek’in şiirlerini okuyacağız.
Bu sayıda şiir çevirilerini Metin Cengiz, Yeliz Altunel, Anıl Ceren Altunkanat, Yalın Eser, ve Metin İzeti’den okuyacağız..
 
EDİTÖRDEN
Şiir ortamı çoraklaşıyor mu? Çoraklaşmadan kastım şiire kendini adamış, görgüsünü, bilgisini sürekli yenileyerek,
donanım kazanarak şiir sorunları üstüne araştıran, düşünen, eleştirmen olsun, şair olsun, gittikçe azalıyor, yeni gelenlerde ise vaat veren çok az. Üniversitelerde şiir üstüne tez sayısı artsa da dişe dokunur olanlar parmakla gösterilecek denli az. Eleştirmen ise hemen hemen hiç yetişmiyor. Başlayanlar da kısa zamanda «şöhret» olma ardında iri laflar ederek kendilerini tüketiyor.
Artan şair sayısına oranla şiir üstüne düşünen, poetika geliştiren şairin bir elin parmak sayısından daha az olması ise elbette kaygı verici, düşündürücü. Oysa dikkat edilsin, kimi istisnalar dışında gerek Türk Şiirinde ve gerekse yabancı ülkelerde poetika sahibi şairler aynı zamanda şiir üstüne de düşünen, poetika geliştiren şairler olmuştur. Böyle şairler çığır açmışlar, yol gösterici olmuşlardır. Büyük şiir akımlarına öncülük eden şairler de bu soy şairler arasından çıkmıştır. Bizde Ahmet Haşim’in, Nâzım Hikmet’in, Behçet Necatigil’in, Orhan Veli’nin, Melih Cevdet Anday’ın, Oktay Rifat’ın şiir üstüne düşünme, yazma çabaları imrendirecek kadar var. Bu şairlerin aynı zamanda modern Türk Şiirinin kurucu babaları olmaları ders verici. Hatta düzyazıya uzak olsa bile Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bu konulardaki acımasız tutumları bilinir.
Daha sonraki kuşaktan Cemal Süreya’yı, Turgut Uyarı, Ece Ayhan’ı, Ahmet Oktay’ı anıyor, arıyor, özlüyor insan. Memet Fuat, Asım Bezirci, Fethi Naci, Selahattin Hilav, Memet H. Doğan’ın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ve iyi ki bu şair ve eleştirmenlerin sağlığında şiir yazdım diyor, Doğan Hızlan, Özdemir İnce, Hilmi Yavuz ile aynı çağı paylaştığımdan dolayı seviniyorum. Celâl Soycan, Orhan Koçak, Semih Gümüş, Veysel Çolak, Haydar Ergülen, Metin Celal, Turgay Fişekçi, Yücel Kayıran, Enver Ercan, Orhan Kahyaoğlu, Mahmut Temizyürek, Osman Çakmakçı ve k. İskender… insana güven veriyor. Ve daha gençlerden Zehra Betül, Müesser Yeniay ise umut.
Bu sayının “Şiir Belleği”nin şairi Salih Bolat. Konuşma
Ahmet Önel’den. Yazılar Cemil Okyay, Beytullah Kılıç,
Duran Aydın’dan. 1. dosya ise “ Genç şairlere sorduk: Günümüz Şiirinde Neler Oluyor?”. Dosya konusunu Emel Kaya, Müesser Yeniay, Onur Akyıl, Abuzer Gülpınar, Duygu Kankaytsın yazdılar. Gelecek sayının konusu“Toplumsal Bellek ve Şairin Algısı”.

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:30 Temmuz-Ağustos 2015 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:30 Temmuz-Ağustos 2015
Şiirden Dergisi 30. sayısıyla 5. yılını bitiriyor. Bu sayı bir muhasebe yapmamızı da zorunlu kıldı. Dergide sürekli yazan yazarlarımız dışında şiir sorunları üstüne yaptığımız “Dos-ya”lar bu muhasebeyi gösterir asıl gös-terge olmalıydı. Dergiyi çıkarırken amaç belirtmedik. Yani bir manifestomuz olma-dı, çağımızda manifestoların çok da anlamlı olmadığını düşündük. Ama bu, dergi çıkarırken bir stratejimizin olmadığı, bu hedefe ulaşmak için planımızın olma-dığı anlamına gelmez. Biz sadece pratiği temel aldık ve ne yapmamız gerekirse ona odaklandık. O da ülkemizde çok zayıf olan “şiir teorisi” konusunda, günlük olanın tuzağına, hatta güncel olanın ardı-na düşmeden, temel sorunları işleyerek bu zaafı (elimizden geldiğince) gidermekti.

87. ve 88. sayfalarda ilk sayıdan 30. sayıya değin yalnızca açtığımız dosya-ları ve dosya konusunda yazı yazanların bir listesini verdik. Böylece muhasebemizi yapma olanağını bulduk ve bunu oku-yucularımızla paylaşıyoruz.

Amacımız doğrultusunda hiç sapmadan, tutarlı bir biçimde ilerledi-ğimizi görmek bizi elbette sevindirdi. Ay-nı politikaya devam edeceğiz. Geçen sayımızda Gökçenur Ç.’nin soy adını, alışkanlıktan dolayı yanlış yazmışız 🙂

30. sayıyla iki yenilik yaptık. İlki Müesser Yeniay, Özgün Ergen ve Anıl Cihan’ın sürekli yer aldıkları “Şiir Belleği” köşesini “dosya” haline getirdik. Bu dos-yada şairler ve şiir konuları ele alınacak. Böylece dergide her sayıda iki dosya yapılacak. Bu ay dosya konusu Metin Cengiz’in olması ise bu dosyanın bir ge-reği. İkinci yeniliğimiz ise… Celal Soycan bu sayıdan başlayarak “Sokak Yazıları” başlığı altında her sayı bir konuyu ele alacak. Bu sayının 1.dosya konusu “Türk Şiirinin Dışardaki Görüntüsü”. Gelecek 1. dosya konumuz ise “Modern Dünyada Şi-irin İşlevi?”

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:31 Eylül-Ekim 2015 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:31 Eylül-Ekim 2015
Dijital dünya artık hayatımızın kopmaz bir parçası hatta belirleyici bir parçası haline gelmiş durumda. Artık herkes günlük yaşamının bir kısmını dijital dünyada geçiriyor, bu dünyadaki sanal hayata aktif olarak katılıyor. Şiir de bu değişimden payını almış durumda, artık tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi kitaplardan değil dijital dünya üstünden takip ediliyor, buradan besleniyor ve burada şekil buluyor. Yaşı elliyi geçmiş olan şairlerin bile bu değişime ayak uydurup dijital dünyanın olanaklarından yararlandıklarına, hatta dijital dünyanın isteklerine ayak uydurduklarına tanık oluyoruz. Örneğin, genel bir eğilim olarak sosyal medyanın getirdiği görsel zenginlikten “kendi görüntülerini” sunmak biçiminde yararlandıklarını(!) görüyoruz. Dergilerde kullandıkları dile yakın olsa da dillerinin değiştiğini de. Hatta, gündelik yaşamın koşturmacasının bir sonucu olarak, hayat, aşk, politika vb. gibi konularda yarenlik yapmak diyebileceğimiz olgunun ötesine geçerek şiir, şiir düşüncesi, şiirin diğer önemli konuları vb. üstüne yine bu dün-yanın olanak verdiği biçimde kolay tüketime girebilecek düşünceler üretip bunları paylaştıklarına, dahası bunları dergilerde yayımladıklarına tanık oluyoruz. İşte bu önemli ve hayatlarımızı harmanlayıp yoğuran dijital dünya konusunu gelecek sayımızda ele almayı kararlaştırdık. “dosya” haline getirdiğimiz “Şiir Belleği” köşesinin geçen sayıdaki konuğu Metin Cengiz idi, bu sayının konuğu ise Haydar Ergülen. Celal Soycan’ın “Sokak Yazıları” köşesinde bu sayıda Celal Soycan ile Metin Cengiz’in şiir üstüne mektuplaşmaları yer alıyor. Müesser Yeniay diğer sayılarda olduğu gibi bu sayının da en üretken ve adı çok geçen yazarı. Bu sayının 1. dosya konusu yukarıda açıkladığımız gibi “Dijital Hayatta dil, anlam ve şiir”.

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:29 Mayıs-Haziran 2015 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:20 Kasım – Aralık 2013 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:40 Mart-Nisan 2017 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:40 Mart-Nisan 2017
Şiirden dergisi 40. sayıda 1. dosya konusu günümüz şiirinde önemli bir problematik olan Modern Şiirde Retorik. Konuyu Celâl Soycan ve metin Cengiz kaleme aldılar. 2. Dosya konusu ise genç şairlerimizden Müesser Yeniay’ın şiiri. Dosya konusunun söyleşisi bir başka genç şair Anıl Cihan’dan. Müesser Yeniay şiiri üstüne şiir dünyasının duayenlerinden Celal Soycan, Haydar Ergülen, Yavuz Özdem ve genç eleştirmenlerimizden Alara Karademir söz alıp düşüncelerini dile getirdiler. Sokak Yazıları’nda Celâl Soycan ve Metin cengiz “Şiir Eleştirisinin Neresindeyiz?” başlığı altında eleştiri sorununu bir defa daha mercek altına alıyorlar. Dergide ayrıca Metin Cengiz’in mallarmé Şiiri üstüne yazısını okuyabiliriz.
***
Derginin bu sayısında yeralma sırasıyla Nedeljko Terzic, Antonin Gorbev Doncev, Claire Joysmith, Khedija Gadjoum, Heike Fiedler, Marwan Ali, Anahit Hayrapetyan, Penelopa Giosa, Adham Smart, Hüseyin Peker, Gültekin Emre, Leyla Şahin, Haydar Ergülen, Tamer Öncül, Selami karabulut, Mustafa Ergin Kılıç, Müesser Yeniay, Mehmet Akif Tutumlu, Önder Birol Bıyık, Dilruba Nuray Erenler, Sezgin Öndersever, Tuğçe Tekhanlı, Atalay saraç, Mahire Taş, Bennu Musli, Başak Tuncel, Selenay Kübra Koçer, Onur Koca ve Savaş Evsen’in şiirlerini okuyacağız.
Bu sayıda şiir çevirilerini Metin Cengiz, Yeliz Altunel, Anıl Ceren Altunkanat, Prof. Nikolaos Uzunoğlu ve Tuğçe Tekhanlı’dan okuyacağız..
 
EDİTÖRDEN
Dergimizde yoğun bir yazma talebi var. Gönderilen yazıları alıp inceden inceye değerlendiriyor ve ilgili arkadaşlarla değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Değerlendirmelerin çoğunda dizelerin, dörtlüğün/ beşliğin… ne dediğini açıklamaya çalışan, bundan bir otuz-kırk yıl önceki anlayışın egemen olduğunu görüyoruz. Yani yazıların yüzde seksenine yakını “Şiir nasıl okunur” konusunda çağdaş eleştiri anlayışından yoksun. Bu yazıları yazan ve eleştiriye soyunan arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki, dergimizi takip etmiyor. Dergimizde yayımlayamayacağımızı söylediğimizde ise araya hatırlı kimseler konuyor. Biz kimsenin hatırını kırmak istemeyiz ama hatır için elbette yazı da yayımlamayız. Başta Şiirden Dergisi’ni yayımlama amacımız bizi engeller.
Dergimizde yazmak isteyenlerin bir kısmının da yazınsal hiçbir amacının olmadığını, rastgele, eline geçen kitap üstüne yazdığını görüyoruz. Eleştiriye soyunan birinin böyle bir aymazlığı kabul edilebilir değildir. Bu ticarete başlayan birinin eline ne geçerse onu satmaya çalışmasına benziyor. Oysa bohçacı, çerçi tuhafiyeciliği, satıcılığı öleli çok oluyor. Onlar bile çağdaşlaşıp donanım kazandılar. Eş dost-ahbap kollayıp yazanlara ise diyecek hiçbir sözümüz yok. Onlar çerçi bile değiller. Dergimizden uzak durup bizi rahatsız etmesinler, yeter.
Yazı gönderenlerin bir kısmı da öykülerini, romanlarından bölümleri ya da bir anlık duygularını anlatan yazılar gönderiyorlar ki, bunlara dergimizin adı bile bir şey ifade etmiyor demek.
Bu sayının “Şiir Belleği”nin şairi Müesser Yeniay. Konuşma Anıl Cihan’dan. Yazılar Celâl Soycan, Haydar Ergülen, Yavuz Özdem ve Alara Karademir’den. 1. dosya ise “Modern Şiirde Retorik”. Dosya konu-sunu Celâl Soycan ve Metin Cengiz yaz-dılar. Gelecek sayının konusu “Genç şairlere sorduk: Günümüz Şiirinde Neler Oluyor?” Gelecek sayının “Şiir Belleği’nin şairi Salih Bolat”.  

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:12 Temmuz-Ağustos 2012 İndir

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:12 Temmuz-Ağustos 2012
Şiirden dergisi, 12. sayısının dosya konusunu “Anlamlandırma Düzeneği Olarak Bilim, İdeoloji, Teknoloji, Dil ve Şiir” olarak belirledi. Dosya konusu hakkında Celâl Soycan ve Jean-Pierre Crespel’in yazılarını okuyacağız bu sayıda. Metin Cengiz’in “Teknoloji, İdeoloji ve Şiir” başlıklı yazısı, dosya konusuna ayrı bir zenginlik kazandırıyor.
10. ölüm yıl dönümünde şair Ece Ayhan Çağlar’ın daha önce yayımlanmamış bir fotoğrafını, YKY’den ve diğer yayınevlerinden yayımlanan kitaplarına girmeyen bir şiirini, Necati Abacı’nın çizdiği bir portresini yayımlıyoruz.
Metin Cengiz “Şiir Kitapları Arasında” adlı bölümde Sezai Karakoç ve Egemen Berköz’ün şiirlerinin neliğine ilişkin yazıyor.
Ahmet Ada, “Herkes Kendine Yabancı” adlı toplu şiirlerinden yola çıkarak Metin Celâl’in şiirine yoğunlaşıyor.
Kenan Yücel, “Şiirin ‘Issız’lığı” başlıklı yazısında Cenk Gündoğdu’nun ilk şiir kitabını odağa alıyor.
Volkan Hacıoğlu Mehmet Taner’in şiiri hakkında yazıyor: “Küflü Şimşek’in ‘İnşa Sorunu’ Üzerine”.
Mehmet Gökyayla Volkan Hacıoğlu ile Harun Atak’ın şiirlerine odaklanıyor.
Onur Akyıl “Genç Şiirden – Şiirin Kayıp Defteri” adlı bölümde şiire kanat alıştıranları tanıtmaya devamediyor. Bu sayımızın genç şairi Erkan Karakiraz.
Geçmiş sayılardaki dosya konularımızla ilgili yazılar gelmeye devam ediyor. Bu sayıda Michel Cassir’in “Şiir ve Gerçeklik”, Ali Rıza Gedikli’nin “Hakikat, İnanç ve Şiir”, Ahmet Bozkurt’un “Babilden Sonra” başlıklı yazılarını yayımlıyoruz.
Şiirden dergisi çağdaş dünya şiirine sayfalarında yer vermeyi sürdürüyor. Bu sayımızda Bâki Yiğit’in çevirisiyle Charles Simic’den iki şiir; Metin Cengiz’in çevirisiyle Michél Ménaché’dan bir şiir ve Çağdaş Acar’ın çevirisiyle Xavier Queipo’dan yayımladığımız bir şiir dergimizi zenginleştiriyor.

Şiirden İki Aylık Şiir Dergisi Sayı:10 Mart-Nisan 2012 İndir