Kategori arşivi: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 24. Kitap Bahar 2016 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 24. Kitap Bahar 2016
Sunuş: Eski Platon’un Çöküşünden Yeni Platon’un İmkânına | Birdal Akar
Platon İçin Hakikatin Olmadığı Yerde Olabilir Olanın Yeri: Eikos | Esra Çağrı Mutlu
Platon’un Bilgi Görüşü | Cemal Güzel
Platon’da Varlık Sorunu ve Bilgi Sorunu Bağlamında İdea ve Çokluk Arasındaki İlişki | Cengiz İskender Özkan
Platon Felsefesinde Birlik Soruşturması | Tuncay Saygın
Platon Diyalektiğinin Gelişim Evrelerinde “Önceden Görme (Proeidenai)”nin Ayrıştırılması Üzerine | Celal Gürbüz
Parmenides’in Büyük Bilmecesi | Barışcan Demir
Platon’un “Yazılı Olmayan Öğretileri” | Sir W. David Ross
İdealar Kıtası’nın Keşfi ve Güncelliği | Mehmet Akkaya
Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates: Platon’un Kriton Diyaloğu Üzerine | Metin Bal
Platon’un Devlet’inde Filozofun/Filozofların Kral Olması Adil midir? | Barış Mutlu
Devlet’te Eros | Paul W. Ludwig
Platon’un Siyaset Felsefesinde İdeal Devlet | Veli Urhan
Platon’un Devlet’indeki Şehir ve Ruh Analojisi | Sir Bernard Williams
Platonik Eros’un Adalete Yönelmesi ya da Yargıcın Ethos’u | M. Akif Tutumlu
Platon’da Değerce Karşıt Özellikte İki Tip Sanat ve Değerce Bütünleşen İki Karşıt Tutum | Hülya Yetişken
Platon’da “Güzellik” Kavramı ve Sanatın Öznelliği-Nesnelliği Sorunu | Berfin Kart
Platon ve Aristoteles’te Şiir Sanatı | Feyruze Cılız
Platon’un Dizgesinde Sanatın ve Şairin Dönüştürülen Konumu | Emrah Akdeniz
Platon’un Dil Görüşünün Kratylos, Theaitetos ve Sofist Diyalogları Bağlamında Değerlendirilmesi | Eren Rızvanoğlu
Platon’un Theologia’sı | Güvenç Şar
Platon ve Ksenophon’un Sokrates Savunmaları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme | Emin Çelebi
Leo Strauss’un Platon Yorumu: Platon Ezoterik Tarzda mı Yazdı? | Yasin Parlar
Platoncu Felsefenin Doğulu Kökleri | Mehmet Önal
Nietzsche’nin Aynadaki Yüzü: Sokrates ya da Platon | H. Subhi Erdem
Nietzsche’nin Bilim Eleştirisinin Arka Planı Olarak Sokrates Sorunu | M. Ali Sarı
Platonculuğun Deleuzecü Ters Çevrilmesi | Sadık Erol Er
Logos’a Karşı Gelişen Hareket: Derrida’nın Platon’u | Çetin Türkyılmaz
Platon’un Devlet’i: Rancière ve Badiou | Onur Kartal
Alain Badiou: Çokluğun Platonizmi | Eylem Yenisoy Şahin
Foucault’nun Platon Okuması Üzerinden “Kendine Özen Gösterme” | Ramazan Kurt
Irigaray’ın Işığında Platon: Aklın Cinsiyetlendirilmesi Meselesi | Özlem Duva Kaya
Irigaray’ın Mağarası: Aynı Erkek, Ayna Kadın | Melike Molacı
Büyücü Aşk: Platon’un Sempozyum’undan Diotima’nın Konuşmasına Dair Bir Okuma | Luce Irigaray
Semiyotik, Simgesel ve Khora Nosyonları Bağlamında Kristeva’nın Dil Felsefesi | Mustafa Yıldırım
Gettier Platon’a Karşı | Emin Oral
Şiir Terapide Dionysos ve Apollon | Ersun Çıplak
İdeaların Mal Beyanı | Ruken Asya Çiftçi
Paris Okumalarının Düşündürdükleri | Onur Varolun
 

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 20.Kitap Bahar 2014 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 23. Kitap Güz 2015 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 23. Kitap Güz 2015
Doğada Evrim, Tarihte İlerleme | Uluğ Nutku Tarih, Bilim ve Bilinç | Doğan Özlem Tarihe Ontolojik Bir Bakış | Zehragül Aşkın Antik Yunan’da Moira, Historia ve Theoria | Erdal İsbir Vico ‘nun “Bilim”i Ne Kadar “Yeni”? | Celal Gürbüz Hermeneutik Üzerine Aforizmalar, 1805 ve 1809/10’dan | Friedrich D. E. Schleiermacher Tarihselciliğin Perspektifinden Metnin Hermeneutiğine | Kadir Pektezel Tarih/Zaman ve Anlatı: Paul Ricoeur’de Anlam ve Gerileme | Güncel Önkal Cumhuriyet Döneminde Tarih Kavramına Yönelik Felsefi Tartışmalar | Mustafa Günay Tarih Felsefesinde Eksen Değişiklikleri | Mehmet Akaya Ortadoğu’da Kültürel Tahribat | Murat Özyıldırım – Deniz Kaplan Tarihi Sindirmek: ‘Bilmek’ İçin ‘Yemek’ Yetmez | Ruken Asya Çiftçi ‘Şimdi’: Walter Benjamin’de Tarihsel Zaman | Werner Hamacher Weber’den Parsons ve Schutz’e: Modern Toplumsal Düşünce’de Tarih Tutulması | David Zaret Heidegger, Nietzsche ve Nihilizmin Kökenleri | Daniel W. Conway Fernando Pessoa’da Felsefi Bir Problem Olarak Huzursuzluk ve Cansıkıntısı | Sadık Erol Er Descartes’ın Şüphe Argümanı ile Hume’un Kuşkucu Tavrı Arasındaki Fark Üzerine Bir Deneme | Aysun Gür Upanişadların Sosyal-Siyasi Temelleri | Alper İplikçi Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir? | Metin Bal Postmodern Dönemde Ahlaki Gerçeklik Teması Çerçevesinde Ölüm Sorunsalına Don DeLillocu Bir Kurgu: Beyaz Gürültü | Kubilay Saygılı Tarih | Tan Doğan

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 26. Kitap Bahar 2017 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 26. Kitap Bahar 2017
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: ÖNCELER, ŞİMDİLER, SONRALAR
Türkiye’de Felsefe Tercümelerinin Yüzyılı: ‘Sokrat Eczanesi’nden ‘Eflâtun Külliyatı’na | Birdal Akar
Osmanlı Felsefe Çalışmaları Hakkında Ali Utku ile Söyleşi | Sadık Erol Er
Türkiye’de Felsefenin Geleceği Üzerine Bir Görüş | İsmail H. Demirdöven
21. Yüzyılda Türkiye’de Felsefe Yapmak | Mustafa Günay
Türkiye’de Felsefenin Yüzyılı: Bir Kurumsallaşma Öyküsü | Betül Çotuksöken
 
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: SORUNLAR, SORULAR
Felsefe Anlayışımızdaki Sorunlar | Ayhan Bıçak
Türkiye’nin Sorunları Felsefenin Sorunları Olabilir mi? | Uğur Selçuklu Güneş
‘Felsefe Yapma’dan Eğitim-Öğretim Olmaz | Tan Doğan
 
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: SORUNLAR, SORULAR BAĞLAMINDA TEMSİLCİLERDEN BİR KESİT
Son Dönem Osmanlı Aydınlarından Ahmed Şuayb’in Hippolyte Taine’in Irk, Muhit ve
Ân Nazariyesine Eleştirisi | Mehmet Karakuş
Epistemolojik Bir Çözümleme: Pozitivist / Neopozitivist Olmak ya da Olmamak -Bilimsel Felsefe ve Pozitivizm Bağlamında Nusret Hızır’ın Düşüncelerinin Epistemolojik Temelleri- | Ömer Faik Anlı
Bir Türk Filozofu: Hilmi Ziya Ülken | Ekin Kaynak Iltar
Felsefi Antropoloji Bağlamında Devlet Adamı Kavramı: Mengüşoğlu ve Etkileri | Ahmet Umut Hacıfevzioğlu
Nermi Uygur’un Makalesini Günümüzde Yeniden Değerlendirmek: “Çağcıl Bir Felsefe Sorusu Nedir?” | Güncel Önkal-Ahu Tunçel
Kuçuradi’nin Felsefi Yaklaşımı Üzerine | Harun Tepe
İoanna Kuçuradi’nin Düşünceleri Işığında Atatürk Devrimini Yeniden Düşünmek Üzerine | Hatice Nur Erkızan
Betül Çotuksöken’de Öznenin Ontik, Epistemik ve Etik Kuruluşu | Hatice Nur Erkızan
 
 
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN YÜZYILI: EN GENÇ BAKIŞLAR
 
İki Bilinemezin Arasında Bir Yol Arkadaşı Olarak Felsefe | Ruken Asya Çiftçi
 
Bilinçli Olmada Zamanın ve Mekânın Önemsizliği | Niyazi Alp Arslan
 
İnsan ve Dünya İlişkisinde Açılmışlık | Onur Öztemir
 
Sonsuzluk ve Zıttı | Ömer Yağcı
 
 
DİĞER YAZILAR
 
Sanat-Bilgi İlişkisi Bağlamında Sanata Özgü Farklılığın Felsefece Araştırılması | Demet Kurtoğlu Taşdelen
 
Hakikati Düşünmek: Nietzsche ve Heidegger | Melodi Çakın
 
Felsefede, Sanatta ve Politikada Anaksagoras | H. Haluk Erdem
 
Kant’tan Tiyatro Sahnesine: Ebedi Barış | Mustafa Bal
 
 
KİTAP İNCELEME
 
Doğan Özlem’in İki Kitabı: Persona ve Türkçede Felsefe | Sevgican Akça
 
Öykü: Kaya | Mustafa Ağaoğlu
 
 

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 17. Kitap-Güz 2012 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 14. Kitap-Bahar 2011 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 13. Kitap-Güz 2010 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Selahaddin Halilov’a Armağan Özel Sayı 2012 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 15. Kitap-Güz 2011 İndir

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları 16. Kitap-Bahar 2012 İndir