Kategori arşivi: Kutadgubilig

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı:10 Ekim 2006 İndir

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı:10 Ekim 2006
Ş. Teoman Duralı: Vefatının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binalarından Birinin Mimarı İmmanuel Kantı Anarken
Ayhan Bıçak: Evren Tasavvuru ve Felsefe
Gökhan Yılmaz: Siyasi İktidarın Meşruiyet Gerekçelerinden Biri Olarak Köken Miti ve Efsanevi Soylar
Ahmet Sururi: Babasının Kızı Fatma Aliye Hanım ve Tedkik-i Ecsam Adlı Eseri
David Hume: İnsan Doğası Üzerine Bir İncelemenin Özeti
Gaye Şahinbaş Erginöz: Hititlerde Ağırlıklar ve Ölçüler
Eyyüp Tanrıverdi: Merkezzade Ahmet Efendinin El-Babus Adlı Arapça Türkçe Sözlüğü
Ş. Teoman Duralı: Bilim Felsefesi Bilim Teorisi Sözlüğü
..

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı 22 Ekim 2012 İndir

Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırma Sayı:34 Haziran 2017 İndir

Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırma Sayı:34 Haziran 2017
ARİSTOTELES ÖZEL SAYISI
 
TEOMAN DURALI: Aristoteles’in Akıl Esâslı Felsefe-Bilimi Oluşturuşu • AYHAN BIÇAK: Aristoteles Bağlamında Araştırmacılık ve Filozofluk • GÜVENÇ ŞAR: Aristoteles ve Sokrates Öncesi Felsefe • WERNER WILHELM JAEGER / ÇEV. Barış Aydoğan: Aristoteles: Gelişiminin Tarihinin Temelleri • MERVE ARLI: Aristoteles’in Timaios Okumasında Unsur Tartışması • ENGİN YURT: Negatif Teoloji Bağlamında Apophasis ile Aphairesis ve Aristoteles’te Olası Terim Kökeni Araştırması • NAZLI İNÖNÜ: On Organon • NAZLI İNÖNÜ: Organon Üzerine • ESMA KAYAR: Aristoteles’te Ortak İlkeler Olarak Aksiyomlar • ESRA ÇAĞRI-MUTLU: Aristoteles’te Çelişmezlik İlkesinin Ontolojik, Epistemolojik ve Semantik Anlamları Üzerine • FARABİ / Çev. Hacı KAYA: Analitik Kitabı • HAKAN YÜCEFER: Güçten Gücüllüğe: Aristoteles Metafizik Theta’da Ne Yapıyor? • HİKMET ÜNLÜ: Aristoteles’in Devinim Tanımı • KEMAL BATAK: Aristoteles’in ‘Pironcu’ Probleminin Çağdaş Bir Çözümü: Ernest Sosa ve Epistemik Döngüsellik • F. DİDEM ÇOBAN SARI: Platon ve Aristoteles’te Tümeller Problemi • JAMES FRANKLIN / ÇEV. Fatih KÖK: Matematik Felsefesinde Aristotelesçilik • ÖZGÜÇ GÜVEN: Aristoteles’in Sayı Anlayışı • ARİSTOTELES / ÇEV. Egemen Seyfettin KUŞCU: Hafıza ve Çağrışımla-Hatırlama Üzerine • E. BURAK ŞAMAN: Aristoteles’te ve İbn Sina’da His ve İdrak • JAMES G. LENNOX / ÇEV. Ahmet Özkan ARSLAN: Aristoteles’in Hayvanbiliminde İnsan Türünün Yeri • ASLI AVCAN: Aristoteles Felsefesinde Hayvansal Hareket ve Hayvansal Birlik Sorunu • ARİSTOTELES / ÇEV. Esra YALAZI: Meziyetler ve Zaaflar Üzerine • AYLİN ÇANKAYA: Aristoteles’in Etik’inde Haz ve İyi Arasındaki İlişki • CEYDA KEYİNCİ: Aristoteles’in Philia Kavrayışı ve Modern Felsefi Tartışmalar • MELİKE DURMAZ: Aristoteles’te Polis’in Doğal Temelleri ve İnsanın Tamamlanması • ALİ TEKİN: İbn Rüşd’ün Aristoteles’in Poetika’sını Yorumlama Tarzı Üzerine Bir İnceleme • MARTIN HEIDEGGER / ÇEV. Engin YURT-Güvenç ŞAR-Erdal YILDIZ: Tam da Aristotelesçi Felsefenin Temel Kavramı Olarak Οὐσία [Ousia] • DUYGU UYGUN TUNÇ: Aristoteles’in Hilomorfizminin Mirası Olarak Diyadik Metodoloji • EGEMEN SEYFETTİN KUŞCU: Güncel Analitik Felsefenin Ontolojisinde Yeni-Aristotelesçilik: Gerçekten Yeni Mi? • RECEP ALPYAĞIL: Türkçede Aristo Hakkında Yazılan İlk Telif Eser ve Aristo Terminolojisine Dönük Bazı Değiniler • H. NUR BEYAZ ERKIZAN: Aristoteles, Nussbaum ve Türkiye Üzerine Ya Da Olanaktan Var Olmaya/Var Oluşa Doğru
 
VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK
 
YAKUP KAHRAMAN: Felsefi Hermenötik Refleksiyonun Temeli Olarak Anlama-Dil İlişkisi • SERDAL TÜMKAYA: Thomas Kuhn ve Onun Mantıksal Olmayan Rasyonalitesi • IMMANUEL KANT / ÇEV. Metin TOPUZ: Bütün Şeylerin Sonu (Das Ende aller Dinge)
 
TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI
 
YAYLAGÜL CERAN KARATAŞ: Geleneksel ile Modern Sanat Anlayışlarında Sanatın Kötülükle İlişkisi • CELAL YEŞİLÇAYIR: Carl Schmitt’in Siyasalın Otonomluğu Bağlamında Karar Vericiliği (Dezisionismus) Keşfetmesi • SEVİM ERŞAHİN KARAKAŞ: Jacques Ellul’ün Düşüncesinde Felsefi Bir Problem Olarak Teknik • ALİ SERTAN BEŞER: Leo Strauss’un Eflatun Felsefesi Bağlamında Fârâbî Yorumu ve Genel Açıdan Değerlendirilmesi • ALPER BİLGİLİ: Nazım Hikmet Şiirinde Bilim ve Teknoloji • SÜMEYYE PARILDAR: Quentin Skinner’in Bağlamcı Tarih Anlayışı • ENGİN KOCA: Fizik ve Siyaset İlişkisi: Locke’un Siyaset Felsefesinin Newtoncu Kökleri • C. CENGİZ ÇEVİK: Sallustius Külliyatına Ek: Marcus Tullius Cicero’ya Hakaret – Giriş ve Çeviri
 
KİTABİYAT
 
GÜLSÜM MEHDİYEV: Childhood in the Late Ottoman Empire And After • TAHSİN ÖLMEZ: Rational Belief: Structure, Grounds, and Intellectual Virtue • SERDAR GEZER: Korkunç İvan Zamanında Rusya • CAN TANKUT ESMEN: Tarihin İnsanları Kişilikler ve Tarihin Seyri • ŞEYMA KÖMÜRCÜOĞLU: Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar: Ötekiliği Yorumlamak

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı 24 Ekim 2013 İndir

Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırma sayı: 33 Mart 2017 İndir

Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırma sayı: 33 Mart 2017
VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK
 
SELAMİ VARLIK
Jean-Luc Marion’da Doygun Fenomen ve Yüce
 
ENGİN KOCA
Theoretike İle Poietike Arasında Modern Bilimin Yöntem Arayışı
 
B. UTKAN ATBAKAN
Nietzsche’nin Spinoza’ya Yönelik Eleştirisi: ‘Güç İstemi’ Contra ‘Conatus’
 
TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI
 
AHMET ERHAN ŞEKERCİ
Slavery As The Other Face Of The Enlightenment
 
AHMET ERHAN ŞEKERCİ
Aydınlanmanın Öteki Yüzü Kölelik
 
GÜVENÇ ŞAR
“Ev”in Ötesi: Eski Yunan’da ve Günümüzde Yabancı Üzerine Düşünceler
 
ARZU İBİŞİ TEMELLİ
Distopik Bir Gelecek Kurgusu: Zamyatin’in Biz’i
 
NICOLAUS COPERNICUS
Werner’e Karşı Mektup
ÇEV. ve GİRİŞ: C. Cengiz ÇEVİK
 
NICOLAUS COPERNICUS
De Octava Sphaera, Contra Wernerum
 
MELİKE ÇAKAN
Bacon’ın De Sapientia Veterum’unda Mitlerin
Politik Yorumu Üzerine Bir İnceleme
 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı:28 Ekim 2015 İndir

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı:28 Ekim 2015
Varlık – Bilgi – Ahlâk Araştirmalari: Metafizik
Özgüç Güven: Analitik Felsefenin Tanımlayıcı Özellikleri Üstüne
Şenol Korkut: Fârâbî’de Dil Ve Düşüncenin Gelişim Aşamaları
Ümit Öztürk– Seda Özsoy: Batı Felsefesinden Yapılan Çevirilerde Türkçenin İmkânları: Kant’ın Teorik Sistemi Üzerinden Bir Araştırma
 
Hümeyra Özturan: Fârâbî’nin Kayıp Nikomakhos Ahlâkı Şerhi’nden Kalan Parçalar: Tercüme Ve Tahlil
Bengü Cennet: Mutlu Yaşama Kılavuzu: De Vita Beata
Franz Brentano – Çev. Ismahan Özdemir Yazgan : Etkin Akıl: İlk Yorumlara Dair Bir İnceleme
Franz Brentano: Nous PoiēTikos: Survey Of Earlier Interpretations
Abuzer Dişkaya: İlm-İ Huzuri Ve Epistemolojik Değeri
 
Tarih – Toplum – Siyaset – Sanat Araştirmalari
Abdurrahman Aliy: Türk Düşüncesi’nde Batı Felsefesi’nin Alımlanışına Bir Örnek:
Hasan Cemil Çambel’in “Fichte Ve Fichte’nin Hitâpları” Çalışması
Can Karaböcek: Machiavelli’nin Siyaset Düşüncesinde Astrolojik Perspektif
M. Ertan Kardeş: Bourdieu’nün Epistemolojik İtirazı
Yasin Meral: Müteferrika Öncesi Avrupalı Seyyahların Hatıratında Osmanlı’da
Yahudi Matbaaları Ve Arapça Kitap Basım Yasağı
Pelin Atayman Erçelik: Seneca’nın Mektuplarında Politik Yaşama İlişkin İtiraflar
Irıs Radısch – Çev. Erdal Yıldız, Engin Yurt, Güvenç Şar : “O [Heidegger], Sevgi Dolu Bir Babaydı.”
Hermann Heidegger İle Sohbet
 
Irıs Radısch: “Er War Ein Lieber Vater”
Bilim
Şule Taşkıran Çankaya: Kimya Tarihinde Bir Kırılma Noktası: Robert Boyle İle Dönüşen “Deney” Kavramı
Kitabiyat
Can Karaböcek: Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı
Hande Tetik: Etik Nedir?

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı:27 Mart 2015 İndir

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı 21 Mart 2012 İndir

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı 12 Kasım 2007 İndir

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi Sayı 8 Ekim 2005 İndir