Kategori arşivi: Felsefelogos

Felsefelogos 20 Korkunun Felsefesi İndir

Felsefelogos 20 Korkunun Felsefesi
Sunu
Dergimiz yayın hayatında bir yılı daha geride bıraktı. Her geçen yıl derginin düşün dünyamızda daha sağlam bir yer edinmesine yol açıyor. Kuşkusuz bir ülkenin düşün dünyasında kalıcı felsefe dergilerinin bulunması oldukça önemli bir zenginliktir. Ancak bu kalıcı yayını yaratabilmek, birçok etkenin bir arada bulunmasıyla oluyor. Özellikle Türkiye gibi bir felsefe geleneğinin henüz tam olgunlaşmadığı ülkelerde, bu daha çok bir misyoner ruhu gerektiriyor. Bu çabayı yazar ve okur bütünleşerek sürdürmek zorunda. En önemlisi anlatacak düşünceleri olan felsefecilerin sayısının artması gerekiyor. Artık felsefelogos bunu daha çok kışkırtacak.

Felsefelogos Sayı: 58 / Anarşizm İndir

Felsefelogos Sayı: 58 / Anarşizm
Kurtul Gülenç /Büyüsü bozulan dünyada sanat ve teori
 
Özcan Yılmaz Sütçü / Yeni kapitalist dünyada yazarın/sanatçının bir portresi
 
Peter Uwe Hohendahl / Lukács ve Adorno’da roman kuramı ve gerçekçilik kavramı
 
H. İrem Eker / Sanata marksist bir yaklaşım olarak Bertolt Brecht tiyatrosu
 
George Friedman / Estetiğe karşı eskatoloji: weberci  rasyonalitenin marksist eleştirisi
 
Metin Bal / Sartre’ın marksist estetik kurama katkıları ve bir marksist estetik bir sanat yapıtı olarak    
                    seremoni filmi
 
F. H. Bradley / Değişken fikirler ve imgesel üzerine
 
Sema Sökmen / Marx’ta yabancılaşma ve insan doğası kavramı bağlamında etik antropoloji
 
Engin Abat / Marx düşüncesinde soyutlama
 
John E. Elliot / Marx’ın kapitalizmin ahlaki eleştirisinin olanağı üzerine
 
Stephen Houlgate / Hegel’in hukuk felsefesinin anahatlarına giriş
 
Emre Öztürk / Richard Rorty’nin John Dewey okuması üzerine bir değerlendirme
 
E. Aras Ergüneş / Benedict Anderson ve Ernest Gellner bağlamında milliyetçilik teorilerinin incelenmesi

Felsefelogos Sayı: 65 / Sanal Yaşam ve Uzay İndir

Felsefelogos Sayı: 65 / Sanal Yaşam ve Uzay
Kitaptaki başlıklar:
Hilary Putnam – Bir bardak suda fırtına koparmak 
Daniel C. Dennett – Filozoflar yapay zekâyla karşılaşırsa
Oğuzhan Ekinci – Bilişim sosyolojisi bağlamında uzayın sanallaşması: siber uzay
Nazım Gökel – Yalnız gezerin temsil rehberi: nesne, temsil ve zihin
Julie E. Cohen – Uzay ve siber uzay
Sebile Başok Diş – Medya karşısında ahlakî duyarlılığımız
Seyda Kesikoğlu – İletişim çağında sanattaki üretim ilişkileri
Fehmi Ünsalan – Sosyal ağlar, sanal kimlikler
Sema Ülper Oktar – Machiavelli’de olumsuz insan doğası kavrayışı ve ‘politik değer’in tanımı
Kurulay Ermaganbetova, Sinan Özbek – Mekân markalaşması ve ‘hatırlama’ siyaseti
 
 

Felsefelogos Sayı: 60 / Zihin Felsefesi İndir

Felsefelogos Sayı: 60 / Zihin Felsefesi
Hilary Putnam * Zihinsel durumların doğası
Saffet Murat Tura * Psikiyatride eşölçümlü olmama problemi
Nazım Gökel * İşlevselciliğin platonik rengi
Gottlob Frege * Anlam ve gönderim üzerine
Zekiye Kutlusoy * Günümüzün zihin felsefesinin zorlu sorunu
Zeynep Çetin * Zihnin kökenleri: mitolojiden felsefeye antik yunan’da
ruhun üniterleşme süreci
Mehtap Beyaz * Çin odasında neler oluyor?
Mesut Keskin * Fenomenal bilincin yönelimselliği sorunu ve
günümüzdeki durumu
Bergen Coşkun * Post hoc ergo propter hoc’un sonu:
güneş yarın da doğacak mı?
Adnan Akdağ * İki plan arası tamamlama ilkesi
Ahmet Eyim * Qualia/ iç-nitelik tartışması ve feyerabend’in materyalizm savunması
Ömer Faik Anlı * Snow’un iki kültürü, sosyal bilimler ve huzursuzlukları
Seyit Coşkun * Althusser’in yapısalcı kapital okumasındaki kavramsallaştırma
çerçevesinde bir roman çözümleme denemesi
 

Felsefelogos Sayı: 41 / Dayanışma İndir

Felsefelogos Sayı: 41 / Dayanışma
Felsefe Logos’un bu sayısı “Dayanışma” adını taşıyor. Kitapta, Sinan Özbek “4,25,500: daha fazla komin daha fazla tekel” Yasin Ceylan, “Dayanışmanın İdeal Değeri” Alex Demirovic “Özgürlük, Eşitlik, Dayanışma” Erol Kuyurtar “Dayanışmanın Kapsamına
Hayvanları Dahil Etmek” Zerrin Kurtoğlu “ Siyasal Bir Kapasite Olarak Asabiye (Dayanışma) Doğan Barış Kılınç “Görünüşte Bir Dayanışma Biçimi Olarak Hayırseverlik” Seda Ersal “İslam Siyasal Teolojisinde İtaat Üreten Bir Kavram Olarak Dayanışma”
Özgür Soysal “Dayanışmanın Zemini Olarak Uyuşmazlık” “Utku Özmakas “ Dayanışma: Şeffaf Öznellikten Kurtulma” Bora Erdağı “Felsefi bir El Yıkama Olarak Vicdan” Hakan Çörekçioğlu “Zamyatin’i ve Biz’i Okumak: Kültür ve Doğa Geriliminden
Geleceğe Bakış” Metin Çolak “Georg Lukacs’ı Yeniden Okumak” Arjun Appadurai “Umut ve Demokrasi” Abamüslim Akdemir “Sosyal Adaletsizliğe Karşı Düşsel Başkaldırı: Ütopyalar Ruhi Demiray “Rousseau’nun Hobbes’e itirazı: Adalet ve Faydanın Birliği” Muttalip Özcan “İnsanlaşma, etik ve siyaset: Antik ve Modern” Yıldırım ve Değirmenci “Aslı gibilik(Otantisite):Öyle Olma ve Başkatürlü Olamama İstenci” Taner Yelkenci “Liberalizm ve Demokrasi” Şengün Acar Vanleene “Paul Ricoeur’de Kendilik Bağlamında Anlatısal Kimlik Kavramı” Adviye Erbay “Farabinin Devlet Anlayışı”konulularını ele aldı.

Felsefelogos Sayı: 64 / Üniversite İndir

Felsefelogos Sayı: 64 / Üniversite
Henry A. Giroux / Demokrasinin krizi, hortlayan otoriterlik ve yükseköğretimin geleceği
Jacques Derrida / Mochlos ya da fakültelerin çatışması
Jürgen Habermas / Üniversite ideası – öğrenme süreçleri
Ronald Barnett / Ekolojik üniversitenin gelişi
Sanem Güvenç Salgırlı / Maskeli filozof, spesifik entelektüel ve politikanın kırılgan fay hatları
Erdoğan Yıldırım / Postmodern durum ve bilgi
Mete Kurtoğlu / Küresel bilgi ekonomisi ve üniversite (ideası)
Özgür Narin / Üniversitenin krizi ve meta üretiminin genelleşmesi
Armağan Öztürk / tarihsicilik ve toplum mühendisliği kavramları özelinde Hayek ve Popper’da bilim felsefesi tartışmaları
Fatma Dore / Paris Üniversitesi’nin on üçüncü yüzyılda İbn Rüşdçülük ile tekâmülü
Nejla Doğan / Eğitimin biyopolitiği

Felsefelogos Sayı: 40 / Spinoza İndir

Felsefelogos Sayı: 40 / Spinoza
Felsefe Logos’un bu sayısı “Spinoza” adını taşıyor. Kitapta, Yirmiyahu Yovel ”Sapkın ve Yasaklı”, Reyda Ergün “Spinoza’nın Bir Bedeni Vardı”, Savaş Ergül “Hobbes ve Spinoza: Siyasetin Yerini Belirlemeye dair İki Girişim ”, Manfred Walther “Carl Schmitt Baruch Spinoza’ya Karşı ya da Siyasal Teolojinin Sonu Üzerine”, Taner Yelkenci “Din ve Devlet Benecdictus de Spinoza’nın Politik Teoloji Eeleştirisi” , Alexandra Matheron “Spinoza’ya göre Devlet, Spinozacı Anlamda Bir Birey midir?”,
Abdurrahman Aydın“Spinozacı Konum: Eskiden Yeniye Parçalı Süreklilik”, Özge Akarsu “Bütün Olmak Parça Olmaktır: Le Guin’in Mülksüzleri ve Spinoza”, Tamer Yıldırım “Feuerbach’a Etkileri Bağlamında Spinoza ve Pantaizm”, Emin Çelebi“Spinoza’da Tanrı ve İnsan Bağlamında Özgürlük Problemi”, Ekrem Ekici “Tanrısal Nesnellikten Tutkuların Toplumuna:
Spinoza’nın Doğal Hak Kuramına Genel Bakış”, Sevinç Türkmen “Ekoloji ve Spinoza”, Emre Koyuncu“Bir Soru:Spinozacı Kimdir” konulularını ele aldı.

Felsefelogos Sayı:56 – Sosyal Hareketler İndir

Felsefelogos Sayı:56 – Sosyal Hareketler
Felsefe olup bitenler hakkında konuşunca asıl işini icra eder. Olup bitenin azameti felsefeyi hakkında konuşmaya zorlar. Kimi olaylar ve olgular öylesine büyük bir ağırlıkla kendisini hissettirir, dayatır ki felsefecinin hayatını kaplayan öğrenme etkinliği bir kenara bırakılır ve olup biten anlaşılıp ve anlatılmaya başlanır. Sarsıcı etkileri olan olaylar karşısında felsefenin sustuğu görülmemiştir. Bu durumlarda felsefe susarsa, ciddiyetini, samimiyetini kaybeder. Ya da şöyle söylenebilir: Felsefe zaten susmaz, susan felsefe yaptığı iddiasındaki kimi bireylerdir. Susmalarının da muhtelif nedenleri olabilir: Bilgisizlik ki bu durumda susmak erdemdir, korkaklık ki bu durumda susmak çaresizliktir, Egemenle çelişmekten sakınmak ki bu durumda susmak soytarılıktır… Bunların her birinde felsefe yapma iddiası toplumun dışına düşer. Etki oluşturamayan bir felsefe, felsefe değildir. Son yıllarda dünyayı saran kitle eylemleri üzerinde düşünmeye zorluyor. Felsefe diğer disiplinler gibi her bir sosyal hareketin detaylarını tartışmak durumunda değil. Felsefe, sosyal hareketin, sosyal hareket olarak ne olduğunu kavramak ve anlatmakla yükümlüdür. İşte bu sayımızda mütevazı bir katkıyla cevap vermek istediğimiz soru bu.